ДЕВЕТИ КОНГРЕС НС НДСВ КОМИСИЯ ПО ИЗБОРА

Илюстрация за публикации

ПРОТОКОЛ

За резултатите от преброяването на гласовете, извършени от Комисията по избора

 

Днес, 21 януари 2023 г., избраната от Деветия конгрес на ПП НДСВ Комисия по избора в състав: Красимира Мартинова – председател и членове: Десислава Тодорова, Момчил Младенов, Галя Славкова, Цонко Киров извърши преброяване на гласовете при гласуванията по отделните точки на обявения дневен ред на Конгреса.

Конгресът започна с кворум от 164 делегати от общо 234 делегати, както е видно от протокол № 1 на мандатната комисия. Съгласно чл. 17 от Устава конгресът можеше да заседава и взема решения, тъй като присъстваха повече от половината от всички делегати.

Към 12.00 часа, преди гласуването по т. 2 от дневния ред, кворумът е 189 делегати от общо 234, както е видно от протокол № 2 на мандатната комисия.

 1. По т. 1 от дневния ред – ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ ОРГАНИ НА НДСВ, беше проведено едно гласуване:

Отчетният доклад за дейността на централните е приет при кворум  делегати от общо 235 делегати, както е видно от протокол № 2 на мандатната комисия, с резултат:

 • Общо гласували – 175 делегати;
 • „за” – 174 делегати;
 • „против” – няма;
 • „въздържали се” – 1.
 1. По т. 2 от дневния ред Промени в Устава на ПП НДСВ са проведени две гласувания.

Към момента на провеждане на гласуването за промени в Устава кворумът е 189 делегати от общо 234 делегати, съгласно протокол № 2 на мандатната комисия.

Проф. Огнян Герджиков, председател на Комисията по Устава, представи накратко предложенията за промени в Устава, постъпили до Конгреса и включени в материалите, раздадени на делегатите.

2.1. Процедурно гласуване за приемане на Промените в Устава на ПП НДСВ en bloc.

Общо гласували – 181 делегати;

 • „за” – 181 делегати;
 • „против” – няма;
 • „въздържали се” – няма.

Предложението е прието

2.2  Гласуване за на Промените в Устава на ПП НДСВ

Общо гласували –  181 делегати;

 • „за” – 181 делегати;
 • „против” – няма;
 • „въздържали се” – няма.

С това беше изпълнено изискването на чл. 18, ал. 3 от Устава – наличието на мнозинства от 2/3 от присъстващите делегати за приемане на промени в Устава. Промените в Устава на ПП НДСВ са приети.

 1. По т. 3 от дневния ред – Освобождаване на избраните от VIIII конгрес лица в Национален съвет, Контролен съвет и Съпредседатели и избор на нови органи на ПП НДСВ, се проведоха следните гласувания:

3.1. Процедурно гласуване за приемане прекратяване правомощията на съпредседателите на ПП НДСВ, на членовете на Националния съвет и на членовете на Контролния съвет  на en bloc.

Общо гласували –  181 делегати;

 • „за” – 181 делегати;
 • „против” – няма;
 • „въздържали се” – няма.

Предложението е прието

3.2. Проведено гласуване за прекратяване правомощията на съпредседателите на ПП НДСВ, на членовете на Националния съвет и на членовете на Контролния съвет

Общо гласували – 181 делегати;

 • „за” – 181 делегати;
 • „против” – няма;
 • „въздържали се” – няма.

Предложението за прекратяване на правомощията на съпредседателите на ПП НДСВ  Станимир Илчев, Съби Събев, Олимпи Кътевя на членовете на Националния съвет и на членовете на Контролния съвет на НДСВ е прието.

3.3. Проведено гласуване за избор на председател на ПП НДСВ

Общо гласували –  181 делегати;

 • „за” – 181 делегати;
 • „против” – няма;
 • „въздържали се” – няма.

Предложението за избор на Станимир Илчев за председател на ПП НДСВ е прието.

3.4. Процедурно гласуване за приемане на членовете на Националния съвет на en bloc.

Общо гласували –  157 делегати;

 • „за” – 157 делегати;
 • „против” – няма;
 • „въздържали се” – няма.

Предложението се приема.

3.5. Гласуване за приемане на членовете на Националния съвет.

Номинирани от делегатите за членове на  Националния съвет са, както следват:

 1. Александър Георгиев Маринов
 2. Антония Стефанова Първанова
 3. Борис Йорданов Тасков
 4. Васил Иванов Клявков
 5. Венета Тодорова Каролева
 6. Венцислав Георгиев Трифонов
 7. Горчо Иванов Христев
 8. Делян Николаев Манолов
 9. Димитър Стефанов Казаков
 10. Иван Асенов Маринов
 11. Лъчезар Иванов Брънчев
 12. Михаил Веселинов Захариев
 13. Никола Николаев Недков
 14. Николай Филипов Димитров
 15. Огнян Стефанов Герджиков
 16. Параскева Георгиева Георгиева
 17. Пламен Иванов Милев
 18. Рупен Оханес  Крикорян
 19. Станьо Веселинов Колев
 20. Съби Давидов Събев
 21. Тодор Станков Тодоров

Общо гласували –  157 делегати;

 • „за” – 155 делегати;
 • „против” – 2;
 • „въздържали се” – няма.

Членовете на Националния съвет на ПП НДСВ:       1. Александър Георгиев Маринов 2.Антония Стефанова Първанова 3.Борис Йорданов Тасков 4.Васил Иванов Клявков 5.Венета Тодорова Каролева 6.Венцислав Георгиев Трифонов 7.Горчо Иванов Христев 8.Делян Николаев Манолов 9.Димитър Стефанов Казаков 10.Иван Асенов Маринов 11.Лъчезар Иванов Брънчев 12.Михаил Веселинов Захариев 13.Никола Николаев Недков 14.Николай Филипов Димитров 15.Огнян Стефанов Герджиков 16.Параскева Георгиева Георгиева 17.Пламен Иванов Милев 18.Рупен  Оханес Крикорян 19.Станьо Веселинов Колев 20.Съби Давидов Събев 21.Тодор Станков Тодоров са избрани.

3.6. Процедурно гласуване за приемане на членовете на Контролния съвет на en bloc.

Общо гласували –  157 делегати;

 • „за” – 157 делегати;
 • „против” – няма;
 • „въздържали се” – няма.

Предложението се приема.

3.7. Гласуване за приемане на членовете на Контролния съвет.

Номинирани от делегатите за членове на Контролния съвет са, както следват:

1          Иван Петров Аврамов

2          Адриана Любенова Кръстанова

3          Красимира Костадинова Тагарева

4          Мария Георгиева Джатова

5          Мирослава Петкова Митева – Тенева

Общо гласували –  157 делегати;

 • „за” – 157 делегати;
 • „против” – няма;
 • „въздържали се” – няма.

Членовете на Контролния съвет на ПП НДСВ: 1. Иван Петров Аврамов 2. Адриана Любенова Кръстанова 3. Красимира Костадинова Тагарева      4.  Мария Георгиева Джатова 5. Мирослава Петкова Митева – Тенева са приети.

 

Протоколът се състави и подписа в два оригинални екземпляра.

 

 

КОМИСИЯ ПО ИЗБОРА:

 

Председател:

Красимира Мартинова

 

Членове:

 

Десислава Тодорова ………………………,

Момчил Младенов ………………………..,

Галя Славкова …………………………….,

Цонко Киров ……………………………….