Управленски Програми

Н Д С В

 

ПРЕДИЗБОРНА

ПРОГРАМА 

 

СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД

 • ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНОСТТА И ПРАВОТО
 • НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ИКОНОМИКАТА
 • БЛАГОДЕНСТВИЕ ЗА ХОРАТА
 • БЪДЕЩЕ ЗА МЛАДИТЕ У НАС
 • ГРИЖА ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ И НУЖДАЕЩИТЕ  СЕ
 • ДЕМОНТИРАНЕ НА КОРУПЦИЯТА
 • РАБОТЕЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Ние от НДСВ считаме, че България се нуждае от по-динамично и истински реформаторско правителство, което да преодолее застоя, в който се намира политическата ни система и безпътието на последните години:

 • Отново сме във времена на кризи и поредица от правителства, които или не знаят,

или не разбират какво трябва да правят. Отказът от взимане на правилните решения и прехвърляне отговорността на някой друг водят до това, че загубихме инерция и посока. Имаме сбор от няколко кризи, но сама по-себе си най-голямата криза е отказа да се върши каквото и да е съществено. Ще провеждаме и подкрепяме политики които ще върнат макар и трудно страната ни към устойчиви, високи темпове на ръст на икономиката и доходите при запазване на фискална стабилност;

 • Модернизация на нереформираните сектори и на цялата бюджетна сфера, вкл.

подобряване на пенсионния модел, здравеопазването, висшето образование и науката;

 • Подобряване на международния имидж на България, като надежден и предвидим

партньор. Реализиране на членството ни в Еврозоната, ШИС (Шенген) и ОИСР;

 • Децентрализация и самостоятелност на местната власт.

 

Близкото бъдеще очертава непренебрежими фактори, които ще влияят върху политиката и благоденствието на България. Колкото по-подготвени сме, толкова повече се увеличава възможността да сме в групата на проспериращите нации. Факторите, които взимаме предвид при разработването на политиките може да се класифицират на външни и вътрешни.

Външни фактори:

 • Глобализацията на капитала и огромното му влияние върху регионалните и

локалните политики, в т.ч. инвестициите, образованието, здравеопазване, медиите, отбраната, свободната инициатива, технологиите, стандарта на живот;

 • Изостряне на противопоставянето Изток-Запад, с възможен вариант нова

Берлинска стена;

 • Навлизането на ИИ (изкуствения интелект) и роботизацията, които ще направят

една част от хората излишни като работна сила. Тенденция, която ясно се наблюдава след 70-те години на ХХ век;

 • Нарастване на цените на енергийните ресурси ще продължи;
 • Внедряване на зелена и кръгова икономика, като част от политиката на ЕС и

готовността на България да премине към такава икономика плавно и без сътресения за обществото;

 • Задълбочаване на кризата в отношенията с Република Северна Македония,

водеща до все по-трудно намиране на решение без външна намеса.

 

Вътрешни фактори:

 • Корупцията на политическо ниво, отравяща всички сектори в частния и

държавния сектор, предопределяща отчуждаване от човешките ценности и загуба на демократични принципи. Тя отблъсква инвестициите и подхранва загубата на вяра и надежда в силата на правото;

 • Гарантиране на правовата държава;
 • Инфлация, водеща до обедняване;
 • Липса на устойчива стратегия за развитие на икономиката, включително енергетиката и земеделието.

 

Ние от НДСВ искаме да видим България по-модерна и просперираща Държава, в която има:

 • Върховенство на закона и ефективна съдебна система;
 • Още по-висока степен на икономическа свобода, базирана на стимулиране на

инициативността и предприемаческия дух на хората, на динамичен частен сектор и на държавна политика, осигуряваща дълготрайна макроикономическа стабилност;

 • Подобрена демографска картина в следствие на по-висока раждаемост и на по-

либерални миграционни политики, насочени към хората от български произход, живеещи в чужбина, както и към някои категории чужди граждани;

 • Специално внимание към възстановяването и опазването на природата, както и

към развитието на щадящи природата технологии и производства.

 

Икономика

Ние от НДСВ се гордеем с добрите икономически постижения на България от 2001 г. насам, за които имаме значителен принос. От самото си създаване НДСВ последователно защитава интересите на българския и на международния бизнес, предлагайки политики и мерки, които да балансират интересите на предприемачите и хората на наемния труд с цел постигане на висок и устойчив растеж на икономиката и доходите. Ние винаги сме разчитали на професионализъм, прозрачност, предвидимост и почтеност в управлението на икономиката и никога не сме били популисти.

Ние от НДСВ вярваме във правенето на политика базирана на дясно-центристки принципи, които могат да се обобщят в няколко послания и ключови думи:

 • Макроикономическа и финансова стабилност, членство в еврозоната и поддържане на бюджетен излишък;
 • Ниски преки данъци и единни ставки;
 • Либерализация, конкуренция;
 • Публично-частно партньорство, концесиониране, приватизация. Водеща роля на частния сектор в бизнеса и инвестициите. Повече държавност, по-малко държава в икономиката;
 • По-малък публичен сектор, по-ниски бюджетни разходи;
 • Добра бизнес среда, по-малко регулация, бюрокрация и административни пречки;
 • Модернизация и повече свобода във всички сфери на обществения живот при спазване на върховенството на закона.

НДСВ смята, че е крайно разочароваща имитацията за подкрепа от политическите партии в последния парламент на усилията на страната ни за влизане в еврозоната. Неприемливи са липсата на визия и ангажимент за реформи, които да ускорят трансформацията, и да позволят да извлечем като страна максимална полза от това членство. Нужно е ускоряване на икономическия растеж, контрол на инфлацията, повишаване на конкурентоспособността на бизнеса, чрез провеждане на реформи.

Ще се възползваме от шанса, който дава влизането в еврозоната за да привлечем и стимулираме българските и чуждите инвестиции.

Ние от НДСВ се гордеем с трите „икономически котви”, които наложихме като основа за развитие на икономиката ни и публичните финанси :

 • Бюджетът да няма дефицит, а да има излишък.
 • Да се намаляват преките данъци и осигуровките.
 • Бюджетните разходи да не надхвърлят 40% от БВП.

В последните години тези принципи бяха нарушени в полза на популизма и генерирането на високи дефицити във времена, в които трябваше да имаме поне балансиран бюджет. В резултат имаме задълбочаваща се криза в публичните финанси и още по разочароващ резултат на висока инфлация.

НДСВ е за политика на балансирани бюджети. За нас е особено важно наличието на работеща система и политика, която освен да гарантирана бюджетни излишъци, да посочва  ясно как се приоритизират и намаляват разходи при „лоши“ времена на криза за икономиката и не по-малко важно – как се спестяват свръхприходите при „добри“ времена. Единствената причина все още бюджетът да има някаква стабилност близо 20 г. по-късно, е намаляването на дълга в периода 2001-2005 г.

Политиката на балансирани бюджети ще позволи да спре нарастването на публичния дълг и увеличението на разходите по обслужването му, особено на фона на увеличение на лихвените проценти.

Ще увеличим и поддържаме Фискалния резерв на нива около 15 млрд.лв., като гаранция за стабилността на бюджета и поддържане на нисък риск.

Считаме, че провеждане на консервативна бюджетна политика, насочена към по висока ефективност на разходите и членството ни в еврозоната, ще доведат до увеличаване на кредитния рейтинг на страната ни с три степени в рамките на един мандат.

НДСВ винаги се е застъпвало за данъчна система стимулираща висока заетост и икономически растеж. Смятаме, че положихме стабилен фундамент на система изградена върху широка данъчна база и ниски ставки. Последните години тази система получи пробойни, като част от популизма на управление на публичните финанси. Ние считаме, че система базирана на принципи е работещата версия за България. Установеният данъчен модел носи ползи и компенсира редица недостатъци на икономическото ни развитие и на отказа от извършване на реформи. Данъчно осигурителната система е изправена пред предизвикателствата на нарастващите държавни разходи  и финансирането им. Реално, ако непроменим посоката на държавните разходи, ще се наложи увеличение на данъците. Ние няма да допуснем това.

Ще продължим политиката на единна ставка за ДДС и ще премахнем редицата лобистки изключения. Ще направим фини настройки на данъците с оглед стимулиране и привличане на инвестиции от капиталовите пазари и тяхното развитие.

Ще се придържаме към акцизи съобразени с принципите на предвидимост и устойчивост и минимални европейски нива.

В следващите години предстои да бъдат взети дълго отлагани решения за втория стълб на пенсионната система. Ние подкрепяме развитието му, но това означава че сегашната ставка от 5% трябва да бъде увеличена поне на 10%, ако искаме да гарантираме съществуването и ефективността на фондовия принцип. Естествено това е само една от мерките, които трябва да бъдат взети, но тя изисква широка политическа подкрепа за да бъде намерено устойчиво решение за пенсионната система.

Голямото предизвикателство е намаление на административния натиск върху средния и малкия бизнес, ще оптимизиране данъчните процедури и административната тежест, подобрявайки бизнес климата.

При възможност ще разгледаме споделяне на 2% от подоходния данък между централното правителство и общините.

Ще решим проблема с такса смет и плащането й на принципа „замърсителя плаща“.  Ние съзнаваме, че многобройни пречки и различни интереси  отлагат вече над 15 години решаването на този проблем, но считаме че това е една от несправедливостите, която трябва да намери най-накрая държавно решение.

Като част от подобряване на борбата с прането на пари и финансовите престъпления, ще предложим „Финансовото разузнаване“ да стане част от НАП. Вярваме, че това ще подобри значително ефективността на действието на българската държава.

Чрез оптимизиране на публичните разходи и увеличаване на тяхната ефективност НДСВ ще се стреми към поддържане на бюджетните разходи на около 40% от БВП, като разходите за еврофондовете бъдат включени като част от държавния бюджет. НДСВ започна реформите на програмното и капиталовото бюджетиране, които видимо трябва да довършим, след толкова години липсваща политическа воля за това.

Ще предложим двегодишни бюджети и бюджетна прогноза за целия управленски мандат, за повече прозрачност и предвидимост. Разчитаме и ще работим заедно  за реализирането на бюджетните реформи с международните партньори ЕК, ОИСР, Световна банка и МВФ.

Ще положим специални грижи за нашите три основни приоритета : образование, наука и инвестиции.

Освен хоризонталните секторни реформи, огромно е предизвикателството пред системата на бюджетните инвестиции. Ние поемаме ангажимент максимално бързо да осъществим реформа на капиталовото бюджетиране, като възстановим системата на планиране на инвестициите, нормална информационна система, оценка на качеството на проектите, ефективно текущо управление на отделните проекти, възможност за резервен пул от такива позволяващ да няма загуба на средства при изпълнението им; интегриране на различните източници за финансиране на инвестициите  национални, еврофондове, ПВУ в единна система за управление и правила.

Нова стратегия за Публично-частното партньорство (ПЧП) ще позволи привличане на инвестиции в публичната инфраструктура.

Развитието на капиталовия пазар е възможност за ускоряване на икономическия растеж, привличане на повече инвестиции и по-голяма динамика в икономиката. У нас продължава да съществува архаична структура на инвестиции на домакинствата, ограничаващи възможностите за спестяванията, като източник на вътрешните инвестиции!

С оглед развитието на капиталовите пазари и вътрешните спестявания, ние:

 • Ще се стремим да засилим ролята на България, като финансов и бизнес център, вкл. център на фондовата индустрия;
 • Ще подобрим свързаността на БФБ и ЦД с водещи световни оператори;
 • Ще засилим ролята на частните пенсионни фондове в пенсионния модел. Част от техните инвестиции и сега, и в бъдеще ще са в български инвестиционни инструменти;
 • Ще създадем междуведомствена работна група за постигане на статут „Развиващ се пазар“ (Emerging Market) за българския капиталов пазар;
 • Ще листваме държавни компании на борсата, вкл. големите енергийни дружества;
 • Ще водим постоянен диалог с професионалистите от бранша и техните асоциации с цел бързото развитие на сектора.

Ние от НДСВ винаги сме подкрепяли приватизацията на държавните и общински дружества, проведена прозрачно и професионално чрез публични търгове, конкурси или през борсата, както и привличането на мащабни инвестиции чрез концесии и други форми на публично-частното партньорство (ПЧП). Тези сделки обаче трябва да се осъществяват на прозрачен и конкурентен принцип.

Философията на НДСВ е, че в почти всички случаи частният сектор е по-ефективен строител, собственик или оператор на публични активи. В условията на криза ПЧП е не само инструмент за по ефективно управление на публични средства, но и начин да бъдат привлечени значими чужди инвестиции в страната, да се ускори икономиката.

Ще обновим и внесем съвременен закон за ПЧП, като част от агрегиран подход за управление и привличане на инвестиции в публичната инфраструктура на страната. Ще хармонизираме принципите, правилата и методологиите за управление на публичните инвестиции, независимо от източника: еврофондове, ПВУ, национални средства или инвестиционни заеми. Инвестиционните проекти ще се оценяват от техния принос за добавената стойност, ще се създаде пул от резервни проекти за да се осигури максимална гъвкавост. Списъкът с основните инфраструктурни проекти, ще бъде част от Закона за държавния бюджет, внасян за  одобрение в Народното събрание

От началото на своето съществуване НДСВ води последователна политика за подобряване на бизнес средата, за премахване или облекчаване на регулаторните режими за бизнеса. През 2002 – 2003г. правителството на Симеон Сакскобургготски проведе активна кампания и облекчи или премахна 177 режима. След 2005г. нетният резултат на национално ниво е незначителен.

През 2008 – 2009 г., основно с участието на министри от НДСВ, е постигнат значителен напредък за премахването на незаконните режими на общинско ниво. Правителството на ГЕРБ е първото правителство от последните години, което влоши средата за правене на бизнес, увеличи административна тежест и репресия, позволи общините да вдигнат данъците и таксите.

Ако НДСВ управлява, ще продължи усилията за:

 • Намаляване на бюрокрацията;
 • Намаляване на пречките пред бизнеса и защита от произвола на различните държавни агенции;
 • Спазване на принципа размерът на таксите да бъде съобразно разходите за предоставяне услугата на гражданите.

НДСВ ще се бори за обръщане на тенденцията, вкл. на европейско ниво, за постоянно усложняване и увеличаване на регулативните режими, изисквания и роене на контролни органи.

Правителство с НДСВ ще стимулира оптимизация на административните структури, ще осигури минимум едно обучение на всеки служител на всяка 2-ра година, развитие на електронното правителство и дигитализацията, мобилност на администрацията.

Подобряването на бизнес средата е силно зависимо от функционирането на независимите регулаторни органи. Сегашната за/независимост на контролните органи е следствие на съсредоточаването на процеса по селекция, предлагане и  избор на членове на регулаторните органи в един и същи затворен политически кръг в НС. За прекъсване на тази порочност, считаме, че процеса на номинация трябва да бъде професионализиран и по-широко отворен и  разделен от крайната процедурата за избор на членове на въпросните структури. Регулаторните органи (КЗК, КЕВР, КРС, КФН, БНБ) трябва да са по-професионални и по-независими от политическите сили.

Конкретно при ценовата политика (ток, вода, топлоенергия и др.) регулаторните органи не трябва да се възприемат като социално министерство или благотворителни организации, а като справедливи арбитри и пазители на обществения интерес – производители, търговци, потребители.

Заедно с правителството, регулаторните органи трябва да бъдат двигатели за развитие на съответния сектор, а не да създават бюрократични спънки

КЗК в по-голяма степен трябва да се бори с липсата на конкуренция в някои сектори

Доказахме, че можем да модернизираме България. Искаме да продължим!

През цялото свое съществуване НДСВ е доказало, че разполага с добри експерти и професионалисти, особено в областта на икономическата политика, бизнеса и финансовата сфера.  НДСВ винаги е предлагало стройна и последователна икономическа програма, ориентирана към модернизация, реформи, бърз и устойчив растеж и макроикономическа стабилност.

 

Вътрешен ред и сигурност

Сигурността е първостепенна човешка потребност. Тя е нещото, от което всеки има нужда и горещо го желае. Тя е във всеки дом, защото удовлетворява най-основната човешка потребност- спокойствие и сигурност на дома, имота, имуществото, живота и здравето. Затова българските граждани са съпричастни към създаването и отстояването на сигурността като истинско обществено благо.

Националната сигурност е такова състояние на държавата и обществото, при което са осигурени и защитени спокойствието, живота и правата на българските граждани по предписанията на законите и Конституцията. Националната сигурност се осигурява чрез добре структурирана и функционираща Система за национална сигурност, която обединява усилията на всички фактори в държавата и обществото. В днешното размирно време, Системата за национална сигурност, като неразделна част от колективните системи за сигурност и отбрана на НАТО и ЕС, самостоятелно или в съдружие,  трябва надеждно да гарантира суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната.

В последните години България се намира в устойчиво състояние на несигурност в резултат от всички кризи сполетели света и допълнени с вътрешни провокирани от перманентната политическа неустойчивост предизвикана от вътрешнополитическите интриги, политическата немощ и алчността на политическите лидери и като цяло на управляващата политическа върхушка. И по правило, една беда не идва сама. Връхлетя ни с всички сили криза в енергетиката. Цените на електроенергията стигнаха до трудно поносими за населението нива. Застрашени са устойчивостта на икономиката и жизнения стандарт на българските граждани, особено на намиращите се под и около линията на бедност. Наслагват се криза върху кризи в образованието, здравеопазването и особено в демографията, която взема размери на катастрофа. Населението и бизнеса са под непрекъснатия рекет от неграмотни и полуграмотни чиновници. Нестихващата и нарастваща корупция на всички административни нива отблъсна голяма част от инвеститорите и влоши чувствително бизнесклимата в държавата. Увеличиха се драстичните прояви на организираната престъпност на тежки криминални престъпления: побои, поръчкови убийства, грабежи, престъпления срещу финансовата система на държавата и други. Нараства броят на мигрантските вълни  довели до загубата на човешки животи. Единството на нацията, държавният суверенитет, икономическото благосъстояние на населението, социалните екстри на възрастните и децата, духовността на младите са под заплахата на глобалния егоизъм и на корумпирания и некадърен партийно-политически елит.

Наред с всичко друго бушуващата война в Украйна създава допълнително усложнения. Напрежението в международните отношения във връзка със ситуацията около Украйна и в Черноморския регион се запазва и разраства. С всеки изминат ден обстановката се влошава. Опасността от избухване на война нараства и е съвсем реална. Водещи международници, анализатори и мозъчни центрове смятат, че никога след годините на студената война светът не е бил толкова близо до въоръжен конфликт с непредвидими последици. Опасенията и прогнозите не са безпочвени, защото всъщност става дума за сблъсък на геополитически и геостратегически интереси на две велики сили – САЩ и Руската федерация. Тази ескалация на напрежението се случва в условията на кардиналната промяна на световния ред установен след рухването на Берлинската стена. Събитията около Украйна са следствие на тази промяна, която се характеризира с преминаване от еднополюсен към многополюсен свят, с битка за преразпределение на сферите на влияние и за световно господство. В този низ на епохални събития България трябва да остане последователна в рамките на своите съюзнически ангажименти.

Светът се променя. Променят се хората и техните разбирания и желания да живеят в мирен и сигурен свят.

Принудени сме да живеем в обстановка на несигурност.

Справянето с кризите и със заплахите произтичащи от динамичната и бързо променяща се среда за сигурност правят неизбежни срочните мерки за ревизия и промяна на Системата за национална сигурност.

За целта трябва да бъде разработена визия, чиято Стратегическа цел е, на основата на задълбочено изследване на геополитическата и вътрешната среда за сигурност, да се очертае парадигмата за осъществяване на промяната в организацията, архитектурата и функционирането на Системата за национална сигурност, да се разработят инструментариума и технологията на тази промяна като се създадат работещ механизъм за вземане на решения и научен модел за осъществяване на стратегическото ръководство на националната сигурност.

Крайната цел на Визията е изграждане на сигурна и просперираща България.

Още в първите месеци след десетоноемврииската промяна  през 1989 г., се пристъпи към демонтаж на системата за национална сигурност на тоталитарната държава. В резултат от всичките тези напъни за промяна може да се каже, че най-същественото и определящото, което сложи траен отпечатък върху състоянието на националната сигурност през така наречения период на прехода, беше политизирането и аматьорството на политическата класа при промяната на тоталитарната система за национална сигурност и свързаното с този процес разграждане на силовия сектор на държавата и на нейната Система за национална сигурност. Планираха се и се осъществяваха какви ли не реформи, приемаха се най-различни програми и, в крайна сметка, всичко се свеждаше до ликвидация, преобразувания, преподчинявания на структури и съкращения на личен състав, което доведе до обезкървяване на сектора за сигурност. Предприетите реформи и трансформации обаче се осъществяваха най-често под външен натиск, без наличието и прилагането на единен подход, методология и план за действие.

Резултатът е трагичен и видим – блокиране на работата във важни компоненти и елементи на националната сигурност, ниска ефективност и демотивация на служителите.

В резултат от генерирането на различни закони и подзаконови актове, у нас има значително пренасищане от системи свързани с националната сигурност. Едва ли може да се намери толкова информиран човек в държавата – държавен служител, учен или експерт, който да знае колко са системите в областта на националната сигурност. Да не говорим за тяхната подредба по рангове и в йерархично отношение. Безпорядъкът е пълен. Съществуват и други структури с претенции за системи, които са в пълно противоречие със системния подход и по никакъв начин не могат да отговорят на изискванията и критериите за „система“. С една дума състоянието на нормативната уредба  в областта на сигурността може да се сравни с  лабиринт без изход.

Едностранчивото ръководство и управлението на националната сигурност през годините на прехода доведе до сегашните катастрофални резултати. Сектора за сигурност се разглежда като  механичен сбор от структури и органи, а не като система със субекти, работни процеси  и цели за въздействие, затова и резултатите от работата на тези структури са съвсем скромни.  Със закони или подзаконови актове касаещи държавната администрация и в частност областта на националната сигурност са създадени най-различни помощни органи – съвети, комисии и други подобни с дублиращи се функции и задачи. Към Министерския съвет в момента функционират 42 различни съвета (консултативни, координационни, национални, междуведомствени), като повече от 10 от тях са непосредствено свързани с националната сигурност. Липсва обаче регламент на координацията и взаимодействието помежду им. Ако към тези помощни към правителството органи прибавим и ведомствените, то броят на съветите нараства до 76. Въпреки цялото пренасищане, понастоящем никъде в нормативната уредба не може да се намери определение на понятието „Система за национална сигурност“. Без ясни критерии няма как да бъде направен коректен анализ за функционалността на системата, а камо ли да се твърди, че тя изпълнява функциите си. Нещо повече. Няма законова регламентация на същностни характеристики на Системата за национална сигурност каквито са нейната архитектурата, подсистемите, елементите и компонентите, органите за управление, вътрешните и външните връзки, координацията  и взаимодействието. Раздробяването на МВР и службите за вътрешна сигурност на самостоятелни агенции и дирекции са действия в неправилна посока. Oт обективна гледна точка обстановката в Република България изисква окрупняване и поставяне под единно научно-методическо и професионално ръководство на цялата система за сигурност и обществен ред.  Учебно-възпитателният процес – професионален, демократичен и общокултурен, в сектора „Сигурност“ и „Обществен ред“ е заложник на политическите интереси за безвластие и е жертва на професионалната некомпетентност и културните дефицити на министрите и главните секретари. По тази причини редица експерти се придържат към мнението, че България няма действаща Система за национална сигурност.

На база казаното до тук може да се направи извода, че системата трябва да се реформира и приведе в съответствие с изискванията на днешния и утрешния ден за изграждане на сигурна и просперираща България. Тя трябва да бъде приведена в  съответствие с националната политика за сигурност и с Европейската политика за сигурност и отбрана. Тя трябва да бъде приведена в  съответствие с критериите и стандартите на колективните системи за отбрана и сигурност на НАТО и ЕС.

При разработването на програмата трябва да се отчете необходимостта от запазване на държавния монопол на контрола и управлението върху Системата за национална сигурност и разширяване възможностите консултативно и експертно сътрудничество с частния сектор, решително даване път в това отношение,  на публично-частното партньорство и взаимодействието с гражданското общество.

Нужна е промяна на Философията на действащата стратегия за национална сигурност, основаваща се  на еднополюсния свят и на възприетите основни положения на световния ред, възникнал след 1991 г., както и на господстващия в света либерален ред. Сега, двадесет години след разработването й, сме свидетели на дълбока промяна в глобалната среда за сигурност изразяваща се в установяване на нов световен ред и преминаване към многополюсен свят.

Трябва да бъде направена актуализация на стратегията за национална сигурност в която да бъдат заложени конкретни стратегически цели. Неизменно част от целите трябва да бъдат обединени около каузата за  промяна на България, за освобождаването й от паралелната държава и мафията, за изграждане на  сигурна и просперираща държава, в която властват законът и грижата за хората.

Системата за национална сигурност трябва да се развива като национална по характер с елементи позволяващи успешното й вписване в колективните системи за сигурност и отбрана.

В тази връзка трябва да се отчете факта, че НАТО и ЕС постоянно приемат нови стратегически документи, с които привеждат колективните системи за сигурност и отбрана в съответствие с изискванията на новите реалности.

Стратегията за национална сигурност трябва да бъде подчинена на общополитическия курс на държавата и да се основава на  международните отношения и геополитическата среда за сигурност.

Националната стратегия за сигурност трябва да е в хармония със стратегиите на съюзите, в които членуваме.

Необходимо е преразглеждане и преподреждане на приоритетите в политиката за сигурност в съответствие с новите предизвикателства, рискове и заплахи с акцент на противодействие на „меката сила“ т.е. на хибридните войни, информационни кампании, кибератаките, терористични актове, мигрантски потоци и други асиметрични заплахи за сигурността.

Трябва да се обърне сериозно внимание на факта, че светът навлиза в ерата на изкуствения интелект, на роботизацията и новите комуникационно-информационни технологии, които в бъдеще ще оказват много съществено въздействие върху развитието на сферата на сигурността и отбраната;

В светлината и на основата на изложените аргументи, за актуализирането на политиката за сигурност и за привеждане на Стратегията за национална сигурност в състояние на адекватност на новите реалности е необходимо да се предприемат следните мерки:

 1. Разработване и приемане на Българска национална доктрина, която да очертае националния идеал, националните интереси и приоритетите за развитие на националното стопанство, на социалната и духовната сфери в една по-далечна перспектива. Без такава доктрина държавата ни се топи като свещ, обезлюдява и заема последните места в Европейския съюз по всички качествени показатели.
 2. Изготвяне и приемане по примера на Евросъюза на Национален стратегически компас. Националният стратегически компас ще е начинание за стратегически размисъл по въпросите на сигурността и отбраната на страната в условията на новия световен ред и променящата се среда за сигурност.
 3. Приемане на нова Стратегия за национална сигурност, която да отчита изложените по-горе обстоятелства и изискванията на средата за сигурност.
 4. Активно разработване на приоритетна стратегия за борба с корупцията, установяване на мрежовата инфраструктура за генерирането и, субектите участващи в нея, събиране на достатъчно данни, анализ на данните, обобщаване на информацията, предаване на информацията на компетентните органи за по-нататъшни действия.
 5. Създаване на система за управление на риска за националната сигурност.

Системата следва да има следното предназначение:

 • Да анализира съществуващите за националната сигурност рискове;
 • Да разкрива причините, които постоянно ги възпроизвеждат;
 • Да определя приоритетността на рисковете по степен на опасност и честота на възникване – от първостепенен до маловажен риск за националната сигурност;
 • Да мобилизира всички налични ресурси за управление на първостепенните рискове, докато ги сведе до маловажни;
 • Да контролира маловажните рискове, така че да не допусне повишаването на тяхната опасност за националната сигурност;
 • Да прогнозира възникването на нови рискове за националната сигурност и да планира адекватни превантивни действия, така че своевременно да бъдат взети всички необходими мерки за тяхното отстраняване.

Като цяло управлението на националната сигурност представлява съвкупност от управленски, правни, организационни и кадрови решения, които са основани върху цялостна Концепция за националната сигурност и стратегия за нейното поддържане и са насочени към минимизиране или пълното им отстраняване чрез хармонизиране или отстраняване на заплахите за вътрешната и външната сигурност. Трябва да се наблегне на избора на ключовите мерки, които в съответствие с възможностите на страната трябва да се приложат  в борбата срещу корупцията.

Управлението на корупционните рискове за националната сигурност изисква тяхното предварително детайлно изучаване. Разкриването на същността им трябва да протича по няколко направления, за да се получи картината достатъчно всеобхватна и обективна. Особено важно е да се изучат параметрите на средата, в която основните корупционните рискове за националната сигурност постоянно се възпроизвеждат: особеностите на нейните социално-политически характеристики и взаимовръзки, спецификата на водещите до корупция процеси и начините на нейното поддържане и финансиране.

За осъвременяването и развитие на функционирането и управлението на Системата за национална сигурност НДСВ предлага да се предприемат следните мерки:

 • Изработване на нов модел за стратегическо управление на Системата за национална сигурност.
 • Въвеждане на ефективен механизъм за междуинституционално взаимодействие при управлението на отделните компоненти на Системата за национална сигурност чрез усъвършенстване на функционалната архитектура на модела за управление.
 • Създаване на Национален киберцентър и регламентиране на състав, функции и задачи.
 • Създаване на система от функциониращи правила за намаляване жертвите по пътищата, обхващаща подготовката, контрола, санкциите и изтърпяването на наказанията на провинилите се.
 • Разработване и утвърждаване на Модел на Системата за управление на човешките ресурси за нуждите на сигурността и отбраната на страната.
 • Създаване на единна система за изграждане и развитие на лидерската подготовка по въпросите на националната сигурност на ръководители от всички нива на държавната администрация.

Проблематиката свързана със сигурността на държавата, обществото и гражданите е необятна и неизчерпаема.  Тя е вечна тема към която няма безразлични. С интеграцията ни в колективните системи за отбрана и сигурност на НАТО и ЕС ние получихме сигурни гаранции за своята национална сигурност.

Успешното  развитие и функциониране на Системата за национална сигурност е свързано с наличието на необходимия икономически потенциал, на макроикономическа стабилност и устойчивост на икономическата и финансовата системи, с успешното решаване на социалните въпроси в областите на здравеопазването, образованието, екологията и демографията, с жизнения стандарт и качеството на живот на българските граждани.

Само просперираща България може да защити суверенитета, независимостта и териториалната си цялост, да гарантира сигурността, спокойствието, правата и свободите на своите граждани!

НДСВ ще предприеме необходимите мерки и ще прояви политическа воля за справяне с предизвикателствата, рисковете и заплахите за националната сигурност на страната, корупцията, заплахите за финансовата система, тежката организирана престъпност. И тези мерки ще бъдат съобразени с реалността и времето, в което живеем.

 

Външна политика

Бързо и непредсказуемо променящата се геополитическа обстановка в света през последните години налага нови подходи и преди всичко повече гъвкавост във външната политика на България както в глобален, така и в регионален план.

Външната ни политика, разбира се, има два основни стожера. Първо, това е членството ни в НАТО и произтичащите от него съюзнически отношения с останалите страни членки. Това членство гарантира в най-голяма степен нашия държавен суверенитет и националната ни сигурност. Второ, това е принадлежността ни към Европейския съюз, която гарантира икономическата ни стабилност и разкрива широки възможности за икономическо развитие и просперитет, за догонване на най-напредналите в света страни.

Наред с това България има своите национални интереси, които произтичат от нейната многовековна история, от геополитическото й място и роля както в региона, така и в света, от традициите на българския народ и приноса ни в световната култура. Въпросът тук е как да се съчетават нашите съюзнически преимущества и задължения с отстояването на националните ни интереси и потребности.

България се стреми да бъде лоялен съюзник и партньор на своите съюзници в НАТО и ЕС, но това не може да бъде пречка тя да отстоява по-активно своите интереси в рамките на тези два ключови съюза. Това не може да бъде пречка  и за стабилност и развитие на отношенията ни и с всички останали страни, включително такива, с които ни свързват многовековни и традиционни връзки, като Русия, КНР, Индия, Япония.

Ние не можем, разбира се, да не осъждаме руската агресия срещу Украйна, но като малка съседна страна, намираща се в непосредствена близост на фронтовата линия на този най-опасен след Втората световна война въоръжен конфликт в Европа, следва да държим сметка колко лесно пожарът може да се прехвърли и през нашите граници. Затова следва по всякакъв начин да избегнем пряко въвличане в тази война, и да се опитваме да помогнем на тези две близки нам страни да търсят разрешение на конфликта по мирен начин. Диалогът и компромисите нямат алтернатива пред лицето на зловещата заплаха от световна ядрена катастрофа.

България е за добросъседски и приятелски отношения с всички свои съседи, включително и с онези, с които имаме неразрешени исторически спорове. Тези спорове следва да се решават чрез конструктивен диалог и компромиси на принципна основа. Ние изхождаме от принципа на нерушимост на сегашните граници в Европа и на Балканите, които не могат да бъдат променяни със сила.

В сегашната сложна и взривоопасна обстановка в Европа обаче все по-често се чуват намеци за нова Ялта, за нова геополитическа подредба на континента, а и в глобален мащаб. Ако такива неразумни и рисковани тенденции вземат връх, България не може да остане безучастна и да не постави  своите претенции, за които има сериозни исторически основания, защото тя е жертва на крещящи исторически несправедливости от страна на световните сили, наложили трагичен отпечатък върху нашата днешна национална съдба.

За да сме в състояние да защитим своите интереси, необходимо е в кратки срокове да вземем сериозни мерки за укрепване на нашите въоръжени сили и да водим активна дипломация с нашите съюзници и съседи, отчитайки уроците от миналото. Това налага и да утвърдим нова концепция за националните ни интереси и приоритети и за укрепване на нашата национална сигурност, и да разясняваме по подходящ и обоснован начин нашите позиции пред главните ни съюзници и партньори, активно да търсим подкрепа от тях. Нашата дипломация трябва да бъде последователна и същевременно гъвкава, за да бъдем уважаван партньор.

От ключово значение е да се постигне национален консенсус между основните политически сили по тези приоритети, за да избегнем повтарящи се грешки или често сменящи се подходи в отношенията с нашите съседи, включително и с Република Северна Македония. Нашата дипломация все още не е на висотата на тези задачи и рискува да се окаже неподготвена за предстоящите дълбоки геополитически промени в света.

 

Енергийна политика

В електроенергийния баланс на страната за 2022 г. 84% от електроенергията е произведена от конвенционални електроцентрали – АЕЦ (33%) и ТЕЦ (51%). От възобновяеми енергийни източници е получена 16% от електроенергията. В същото време конвенционалните електроцентрали съставляват само 59% от инсталираната мощност в страната, а останалите 41% са инсталирани мощности, разчитащи на възобновяеми източници. Всички конвенционални мощности са изградени преди 1989 година, като на някои от тях е извършена основна модернизация и реконструкция след споменатата година. Това наследство прави в момента България да е нетен износител на електроенергия.

Потреблението на електроенергия за 2022 г. е 38 000 TWh и всички прогнози предвиждат то бавно да се повишава през следващите десетилетия. Ако се премине към интензивно електрифициране на транспорта, може да се очаква бързо повишаване на електропотреблението.

Общоевропейските инициативи за намаляване на въглеродните емисии, известни като зелен пакт, предвиждат пълна декарбонизация до 2050 г., което означава затваряне на всички ТЕЦ. Според българският „Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030, с хоризонт 2050 г.“ затварянето на важни ТЕЦ трябва да стане значително по-рано.

Развитието на българската енергетика трябва да гарантира:

 • Поддържане на стабилна и надеждна електроенергийна система;
 • Сигурност на доставките на енергия и пълно енергийно обезпечаване на икономическото развитие на страната;
 • Енергийна независимост;
 • Минимизиране на екологичните последици и пълно предотвратяване на възможни екологични катастрофи;
 • Поносима социална тежест върху населението;

Стратегически направления:

 • Внимателен анализ на икономическите параметри на всички възможности за инвестиции и консервативно управление на обществения финансов ресурс;
 • Всестранно насърчаване на частните инвестиции в енергетиката;
 • Максимално оползотворяване на наличния възобновяем енергиен ресурс;
 • Изграждане на енергийни мощности по класически технологии при доказана икономическа изгода на проектите;
 • Пълно възстановяване на старите и изграждане на значителни нови акумулиращи мощности;
 • Политически усилия за подобряване на параметрите по прехода към нова електроенергетика.

В обозримо бъдеще – следващите 30 години, европейското общество, от което е част и България, няма да е в състояние да задоволи своите енергийни нужди изцяло от ВЕИ. Налице е техническа необходимост от големи генериращи мощности, работещи по класически технологии.

Ние от НДСВ ще работим за:

 • Намаляване на ролята на държавата като инвеститор и засилване ролята й на регулатор в енергийните инвестиции;
 • Постигане на икономическа ефективност от инвестиционните проекти в енергетиката, а не да се разделят според вида на енергийният ресурс;
 • Държавата да излезе от ролята си на единствен субект, грижещ се за устойчивостта на електроенергийната система и да вмени такива задължения на всеки инвеститор в енергийни проекти.

В България социалният аспект на енергийната политика е от особена важност, заради наличието на голяма група от населението с относително ниски доходи. Инвестирането на обществени средства трябва да се съсредоточи в проекти със социален ефект.

Необходимо е максимално подпомагане на изграждането на мощности за самозадоволяване с електроенергия на битовите потребители и максимално насърчаване на населението да участва като производител в общия енергиен баланс с малки и разпределени по територията възобновяеми централи.

Държавата може да подпомогне разрешаването на техническите проблеми, свързани с управлението и експлоатацията на такива малки разпределени генератори. Това ще има голям социален ефект, който във времето ще премине в икономически.

В момента проблемът със справедливото разпределение на енергийните ресурси се решава чрез дотиране на електроенергията за битово потребление. Дотирането е механизъм, който не може да се прилага дълготрайно и изграждането на малки разпределени централи е една възможна алтернатива.

НДСВ ще работи за поддържане на ред и сигурност на пазара на електроенергия и за свободен достъп до него. Това ще бъде достатъчно частните инвеститори да осигурят сами значителни нови мощности.

Държавното управление трябва да осигури абсолютна защита на природните дадености на държавата. По същество енергетиката не се конкурира с екологията. При твърди правила и липса на изключения може да се гарантира съхранението на обработваемата земя и дивата природа едновременно с развитието на електроенергетиката.

В България социалният аспект на енергийната политика е от особена важност, заради наличието на голяма група от населението с относително ниски доходи. Инвестирането на обществени средства трябва да се съсредоточи в проекти със социален ефект.

Пазарните механизми следва да бъдат използвани максимално и при осигуряване на устойчивост на енергийната система. Производителите генерират електроенергия, само когато има на кого да я продават, затова държавата трябва да бъде особено внимателна при сключване на дългосрочни договори с преференциални цени и задължения за изкупуване на енергия.

Енергетиката ще се развива в силно променлива среда. По всичко личи, че ще се променят не само технологиите за генериране на енергия, но и финансовите условия, определящи нейното производство и търговия. Възможни са промени и в международните споразумения, които влияят на сектора. В такава ситуация е много важно държавата да разчита на собствени прогнози и оценки.  Държавното управление трябва да започне да използва за тази цел научния ресурс, с който нацията разполага.

 

 

 

 

Здравеопазване

Проблемите на Българското здравеопазване не търпят отлагане. Здравните реформи в развитите страни имат една ключова дума и тя е пациент. За съжаление в реформата на българското здравеопазване тази дума е забравена.

Тревожна е и продължаващата практика за промени в здравното законодателство „на парче”, без необходимия предварителен, цялостен, добре аргументиран консенсус от всички заинтересованите страни. Здравната реформа е обективно необходим и неотложен процес. За това е налице пълен национален консенсус – сред обществото, здравните политици, експертите по здравен мениджмънт и медицинските специалисти.

Най-обобщено проблемите в здравеопазването могат да се опишат по следния начин :

 • Фрагментирано и вътрешно противоречиво здравно законодателство, върху което е изградена досегашната промяна (много здравни закони са без здрава логична връзка помежду им);
 • Слаба взаимовръзка и координация между първичната медицинска помощ (личните лекари), специализираната извънболнична помощ, болничната помощ и спешната помощ;
 • Неправилното внедряване на клиничните пътеки като единствен механизъм на финансиране (вместо като регулатор на качеството);
 • Липса на ефективно обвързване между интересите на частния сектор и обществените здравни интереси;
 • Управленска немощ в здравната система; слабо развит управленски професионализъм с липса на професионален здравен мениджмънт в системата;
 • Неефективна дейност и роля на някои от съсловните организации за етичното регулиране на медицинския труд, както и за неговата организация и оценката на качеството му;
 • Диспропорции в заплащането на лекарския персонал по региони и по специалности, генериращи корупционни практики.

Сериозна бариера за бъдещата реформа ще бъде формиралият се своеобразен мит за неограниченост – у населението за свободния достъп до медицинска помощ, а у лекарите – за неограниченост на възнаграждението (основан на представата за „свободна” професия).

Големите различия във възнагражденията и месечните доходи на лекарите с различни специалности, както и между висшия и средния медицински персонал, водещи до недоволство, емиграция и нарастващ дефицит на лекари с определени специалности – например от анастезиолози и медицински сестри. Не е тайна, че  лекари по инвазивна кардиология, неврохирурзи и пр. в публични болнични заведения с доминиращо държавно участие имат месечни възнаграждения и доходи от по 25 000 – 30 000 лв., включително регламентирате и нерегламентирани доплащания и комисионни, докато преобладаващата част от лекарите с други специалности – от по 1500 до 2000 лева. Да не говорим за възнагражденията и доходите на средния и нисшия медицински персонал, който у нас на лекар е два и над два пъти по-малко в сравнение с този в останалите страни членки на ЕС.

Ние ще работим за ефективна програма за решаване на нерешените текущи и перспективни кадрови проблеми  на системата, включително размерите, равнището и съотношенията в размерите на работните заплати за различните групи здравни работници и медицински специалисти.

За това НДСВ предлага – цялостен (системен), задълбочен и прозрачен анализ и официално систематизиране на основните законодателни, организационни, финансови, кадрови, информационни слабости на здравната система и системен подход към тяхното преодоляване.

 • Пълна прозрачност в дейността на здравните институции (МЗ и НЗОК), на Правителството и Комисията по здравеопазване при равнопоставено участие на медици, доставчици на лекарства, икономисти, финансисти, юристи и други;
 • Качествена промяна в състава на Комисията по здравеопазване, доминиращ до сега от медици;
 • Създаване на нов контролен независим орган от експерти в медицинските среди, както и юристи, който да контролира начина на изразходване на средствата, както и качеството на предоставената медицинска услуга. Агенцията за медицински надзор не би могла (или до момента не е искала) да влезе в ролята си на контролен орган и да упражни правата, дадени от закона, поради наличие на свързани лица, приятелски и олигархични кръгове, пречещи на реални проверки и констатиране на нарушения. Макар че преди дни бе одобрен от МС нов устройствен правилник на ИАМН, регулаторните и контролните функции трябва да бъдат разширени и адаптирани към реалностите. Възстановяването на диалога между отделните институции и комисии би могло да се осъществи и подпомогне от електронното здравеопазване;
 • Осигуряване на условия за преодоляване на липсата на кадри, включително достъпно здравеопазване в отдалечените места;
 • Остойностяването на лекарския труд трябва да се извърши незабавно и заплащането на лекарския труд да достигне средното европейско ниво. Това би предотвратило известните на обществото корупционни практики и би превърнало лекарската професия в атрактивна и желана специалност.

 

Приоритети на НДСВ в областта на здравеопазването:

 

 • Запазване на солидарния модел на здравно осигуряване – що се отнася до солидарността, тя е част от общите ценности и принципи, които трябва да направляват развитието на здравните системи в ЕС;
 • Запазване на НЗОК като единствена институция разпределяща средствата от задължителното здравно осигуряване. Според оценки на експерти от СЗО ключовите проблеми в представянето на здравноосигурителната система в България не са свързани с липсата на конкуренция между осигурителните фондове, тъй като всички те (проблемите) могат да бъдат решени при добре функционираща система с една каса, при това при по-ниски разходи;
 • Подобряване на достъпа на населението до извънболнична медицинска помощ – гарантиране на здравно осигурените лица реален, 24 часов достъп до лекарска помощ или медицински специалисти;
 • Освобождаване на достъпа до тесни специалисти – административното ограничение на достъпа до тесни специалисти на базата на регулативни стандарти при ОПЛ е постоянен генератор на недоволство и при пациенти и при лекари;
 • Подобряване на достъпа на населението до спешната медицинска помощ – разкриване на спешни кабинети с легла за краткотрайно наблюдение Освобождаване от несвойствените задължения на спешната помощ. Приемане на закон за спешната помощ.
 • Нови финансови механизми за заплащане на болничната помощ от НЗОК и усъвършенстване на договарянето с изпълнителите;
 • Изграждане и внедряване на работеща интегрална информационна система на здравеопазването и лични досиета на здравно осигурените лица. Електронни досиета;
 • Прием на закон за спешна помощ – кой и кога може да вика линейка. Как се доказва ситуация за спешност и други;

 

Ще разработим политика за подобряване дейността на здравето и профилактика на болестите включваща:

 • Превръщане на този тип дейност в основен приоритет на здравната политика на правителството на страната;
 • Създаване на отделна дългосрочна национална стратегия за превенция на здравето и профилактика на болестите;
 • Законово укрепване на системата чрез промени в основните здравни закони и при необходимост и чрез създаване на специален нов закон;
 • Национални скринингови програми и контрол на спазването на новоприетия Национален антираков план.

 

Всяка държава трябва да включи палиативните грижи в здравната си система и да ги развива. В България можем да започнем сега от нулата. За това ние предлагаме преструктуриране на болничната помощ и увеличаване броя на болниците за долекуване.

Дисбалансът между обема здравни услуги в основния пакет и финансовите възможности на НЗОК за неговото обезпечаване е очеваден факт.

 

Неотложната медицинска помощ в България остана понятие без съдържание, поради факта, че общопрактикуващият лекар не е част от първичната медицинска помощ. В извънработно време, когато най-често гражданите се нуждаят от неотложна помощ, общопрактикуващият лекар е една телефонна връзка на нуждаещия се пациент.

Приоритетите на НДСВ в тази област са:

 • Личните лекари да не са диспечери на направления;
 • 24 часово осигуряване на първична и неотложна медицинска помощ;
 • Телемедицина;
 • Парите за ОПЛ да се определят НЕ само според броя на пациентите, а и според това дали ОПЛ е в отдалечен регион, колко деца има в листата, колко пациенти над 65 години обслужва, и колко социалнозначими заболявания имат тези възрастни пациенти, какви профилактични програми провежда;
 • Медицински сестри и лекари от големия град да посещават веднъж месечно възрастни пациенти в социални домове и отдалечени региони и за това да плаща общината.

Специализираната извънболнична медицинска помощ е откъсната от стационара. Към извънболничните лечебни заведения трябва да се повишат изискванията за да може да бъде изведена медицинската помощ от гаражите и жилищните сгради и да предоставя интегрирана медицинска помощ, независимо от собствеността.

 

Приоритети в областта на спешната медицинска помощ:

 

 • Оценка на състоянието на системата за спешна медицинска помощ по отношение на достъпа на населението до спешна медицинска помощ;
 • Определяне на постоянни и/или временни бази за изнесени екипи в труднодостъпни и отдалечени населени места и рискови територии;
 • Обновяване по вид и количество на транспортните средства и тяхното окомплектоване с медицинска апаратура в съответствие с утвърдените стандарти;
 • Осигуряване на специализиран транспорт за труднодостъпни региони (въздушен, воден, високопланински);
 • Интегриране на информационната система на ЦСМП с информационната система на лечебните заведения за болнична помощ и общата информационна система в здравеопазване;
 • Усъвършенстване на механизмите за планиране на готовността на системата за реакция при бедствия на институционално, областно и национално ниво;
 • Лекарите стажанти да работят от семестриалното завършване до придобиването на свидетелството за магистър в ЦСПМ и за това да заплаща държавата – 2 минимални работни заплати.

 

Болничната медицинска помощ е в най-сложна ситуация. За ограничаване на излишните разходи в болничната помощ е необходимо да се централизират доставките на медикаменти, консумативи и апаратура за обществената болнична система. Провежданите обществени поръчки във всяка болница водят до високи цени, излишен труд и време за провеждането им и до дефицити,  породени от процедурите по тях.

 

Оптимизация на лекарствената политика чрез въвеждане на фармакоикономическия анализ с цел обосновано вземане на решение за прилагане в практиката на всеки иновативен лекарствен продукт. Контрол и оптимизиране на разходите на болниците за лекарствени продукти, чрез утвърждаване на унифицирани критерии за избор на доставчик и създаване на условия гарантиращи засилена ценова конкуренция. Безплатни лекарства за пенсионерите и безплатни лекарства за деца до 14-годишна възраст след експертни становища за наличните медикаменти на пазара и цените. Строг контрол върху лекарствената търговия, наличието на медикаменти в страната и реекспорта.

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА.

 • Изграждането на Национална здравно-информационна система (НЗИС) дава възможност он-лайн да се извършват повече административни и здравни услуги в сектора, да се осигурява достъп до информация на пациента за собственото му здраве, да се подобрят взаимовръзките между отделните нива на системата, да се повиши качеството на медицинските услуги и да се гарантира ефективността на разходването на публичните средства за здравеопазване.

 

 • Наличието на НЗИС е предпоставка финансовите процеси да бъдат прозрачни и лесни за проследяване, за анализиране и контрол, и за постигане на удовлетвореност на всички участници в системата.

НДСВ напълно подкрепя изграждането на НЗИС, стига да бъде изградена в полза на пациентите и всички служители в здравната система, а не както в момента – удобна за някой служители на МЗ и НЗОК.

С изграждането на НЗИС ние ще предоставим на всички пациенти, съсловни организации, служители в системата на здравеопазването и заинтерсовани лица прозрачен достъп до BI модулът на НЗОК, който ще помогне на всички за вземане на решения и пълна прозрачност на процесите в здравеопазването.

Продължаването на процеса по „ изхвърлянето на хартията“ и ненужните подписи в системата е наш основен приоаритет.

НДСВ иска нашите лекари да ни лекуват, а не да държат химикалки и обществото  да получи адекватна медицинска грижа.

 

Образование

В съвременната социална среда образователният процес и възникващата необходимост от образователна ефективност през целият живот поставя традиционният национален наратив „учи се, за да сполучиш“ пред нови предизвикателства. От една стана да съхраним традиционно успешният консерватизъм при натрупването на знания и в него да бъде вплетена динамиката и адаптивността на съвременните професии – от друга.

Образованието ще изведем като истински национален, политически и финансов приоритет в краткосрочен и дългосрочен план. Ние твърдим, че без този приоритет над приоритетите България се обрича на мизерия, а за НДСВ трайната мизерия, която се настани в последните три години у нас. Нашите цели в тази сфера са:

 

 • Всички българи грамотни и образовани, с дипломи, които са конкурентни на европейския трудов пазар;
 • Обучаваният с определени заложби да срещне в образователния процес учителя, който може да развие тези заложби, но при спазване на определени образователни стандарти за всяко образователно ниво;
 • Извеждане на ролята на учителя на всяко образователно ниво и мотивиране на учителите срещу измерими резултати.

 

Текущите форми на придобиване на квалификация са практически извън контекста на образование с управление на таланта осигуряващо индивидуално и групово допълващо обучение по интереси. Това налага промяна на стандартите за продължаващо професионално израстване на учителите и преподавателите във всички степени на обучение при спазване на въведените стандарти за научни степени и звания.  Заедно с това ще се разширява палитрата от материални и нематериални стимули, които са достъпни за учители и преподаватели, които развиват  устойчиви връзки с потребителите на обучаеми.

За нас образованието е не само пари. Но трябва да има достатъчно финансов ресурс, за да не е мизерно съществуването на учебните заведения дори и в последното село.

 

Аграрна политика

Инструментите на общата селскостопанска политика на ЕС, базирани на дългосрочни цели за развитие на отделните сектори улесняват реформите. С ограничаване на концентрацията на ресурси се създават условия за запазване и изграждане на средна класа земеделски производители, животновъди и преработватели. Нужно е да се ъзстанови доверието в държавните структури.

Активна роля ще отредим на потреблението на български продукти, продукти със защитени географски означения,  както и продукти, произведени по националната система от стандарти. Ще въведем  пълна прозрачност в управлението на горите.

Приоритетите на НДСВ в тази област са:

 • Насърчаване на производството на български плодове и зеленчуци;
 • Достъп на земеделците до необходимите им водни ресурси;
 • Ефективно управление на водите;
 • Възстановяване на пазарите на български продукти;
 • Насърчаване на кооперирането за постигане на по-добри условия при реализация на продукцията;
 • По-целенасочени директни плащания и интервенции за развитие на селските райони;
 • Насърчаване на оранжерийното производство;
 • Изграждане на нови системи за противоградова защита, борба със сушата и наводненията;
 • Насърчаване на застраховането;
 • Създаване на борси за продажба на непреработената земеделска продукция с цел защита на изкупните цени.

 

Социална политика

Най-важните два приоритета, върху които ще работи НДСВ в областта на социалната политика са намаляване на СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ НЕРАВЕНСТВА И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА.

Предприемане на промени в нормативната уредба и прилагане на ефективни практики с цел подобряване на професионалните знания и умения, необходими за пълноценно участие на пазара на труда, заемане на качествени работни места с добро възнаграждение.

Трансформация на пазара на труда за посрещане предизвикателствата на бъдещето на трудовата реализация.

 • Повишаване на доходите от труд чрез насърчаване на тристраннния диалог, стимулиране на колективното трудово договаряне и въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата в съответствие с Директива (ЕС) 2022/2041 на ЕП и Съвета от 19.10.2022 г. относно минималните работни заплати в ЕС;
 • Улесняване на преходите от заетост в заетост на пазара на труда чрез създаване на адекватна и навременна система на продължаващо обучение (обучение през целия живот);
 • Стимулиране на трудовата мобилност в страната чрез разработване и прилагане на механизъм за компенсиране на разходите за трудовите пътувания на работещите лица;
 • Повишаване на резултатността на активните политики на пазара на труда и в частност на мерките за субсидирана заетост чрез разработване на рейтингова система на работодателите-бенефициенти по програми и мерки за субсидирана заетост;
 • Насърчаване на по-бързото започване на работа от лицата, получаващи обезщетение за безработица, чрез въвеждане на законов регламент за определяне на размера на обезщетението по намаляваща скала след четвъртия месец от началото на безработицата;
 • Модернизиране на трудовото законодателство в отговор на съвременните форми на заетост.

ПОЛИТИКА ПО ДОХОДИТЕ. Развитие и разширяване на социалния диалог и подкрепа на колективното трудово договаряне, насочени към договаряне на адекватни на трудовото участие доходи.

ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ С НИСЪК СОЦИАЛЕН СТАТУС И НИСКИ ДОХОДИ. Използване на системата за социално подпомагане чрез адекватно насочване на помощта на държавата. Прилагане на принципите на гарантирания минимален доход, обвързан с линията на бедност.

ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ ЧРЕЗ ПРЕДЛАГАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. Предприемане на съответни нормативни промени с цел укрепване на системата за социални услуги. Укрепване на институциите, които съблюдават стандартите за социални услуги и упражняват контрол на качеството. Развитие и разширяване на социалните услуги, насочени към подобряване на качеството на живота на възрастните хора, хората с увреждания, семействата с деца.

Подобряване на насочеността и ефективността на системата за социално подпомагане чрез:

 • Кодифициране на материята (обединяване на действащите специални закони в общ Кодекс за социална подкрепа) с цел прилагане на системен подход и осигуряване на адекватна подкрепа на нуждаещите се лица;
 • Обвързване на енергийното подпомагане, включително на целевите помощи за отопление, със законовата дефиниция за енергийно бедни лица, която следва в кратки срокове да бъде приета;
 • Продължаване на реформата в сферата на социалните услуги. Нормативно регламентиране на услугите за ранно детско развитие. Развитие на интегрирани здравно-социални услуги;
 • Повишаване на квалификацията и на мотивацията на социалните работници чрез увеличаване на възнагражденията им с темп, съпоставим с този на учителите.

 

ЕФЕКТИВНА ПОЛИТИКА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА. Нормативни промени, насочени към укрепване на институциите, които имат отношение към закрилата на децата и увеличаване на финансовата подкрепа за семейства с деца. Насочване на специално внимание към ранното детско развитие. Развитие на обществените услуги за деца.

Основна цел: подкрепа на семейството като най-добрата среда за отглеждането и развитието на всяко дете

 • Разширяване на обхвата и увеличаване на размерите на месечните помощи за отглеждане на деца (детските надбавки);
 • Ежегодно увеличаване на размера на данъчните облекчения за деца в Закона за данъците върху доходите на физически лица;
 • Увеличаване на размера и обвързване на финансовата подкрепа на семействата по Закона за закрила на детето за превенция на изоставянето и реинтеграция в семейството с официалния размер на линията на бедност.

ПОДКРЕПА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ. Нов обществен дебат за системата на ТЕЛК и нейното усъвършенстване. Даване на предимство на интегрираното образование за деца с увреждания. Подкрепа за професионална и трудова реализация. Упражняване на строг институционален контрол за спазване на правилата за достъпност на обществената среда.

СПРАВЯНЕ С ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА.

ПОЛИТИКИ И МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЖДАЕМОСТТА. Създаване на условия за съчетаване на семейния с професионалния живот. Осигурена финансова подкрепа при раждане на дете. По-добри здравни грижи за бременните жени и децата.

С КОМПЕНСИРАЩ  ХАРАКТЕР НА ПАЗАРА НА ТРУДА. Адаптиране на работни места за все по-застаряващи работници. Развитие на ученето през целия живот. Намаляване на младежката миграция.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА. Мерки за финансовата устойчивост на пенсионно-осигурителната система в условията на застаряване на населението.

Адекватни осигурителни плащания и финансово устойчива осигурителна система

 • Осигуряване на финансова устойчивост (намаляване на дефицита) на фондовете на Държавното обществено осигуряване (ДОО) чрез повишаване събираемостта на осигурителните вноски и ефективно противодействие на осигурителните измами. Замяна на минималните осигурителни доходи (осигурителните прагове) с договаряни между работодатели и синдикати минимални работни заплати по икономически дейности и групи професии.
 • По-тясно обвързване на осигурителните права/плащания с реалния осигурителен принос към пенсионната система. Признаване занапред за осигурителен стаж за правото на пенсия единствено на периодите с платени осигурителни вноски.
 • Повишаване адекватността на пенсионния доход на самотните пенсионери чрез постепенно увеличаване размера на добавката от пенсията на починалия съпруг/а (вдовишка добавка) от 26,5% на 30%.
 • Ограничаване на политическата намеса в осигурителната система чрез въвеждане в законодателството на правила за автоматично определяне на основните параметри като минимална пенсия, максимален осигурителен доход и други.
 • Реформиране на системата за допълнително задължително пенсионно осигуряване на основата на анализ на адекватността на пенсионните плащания от втория пенсионен стълб.

РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ГРИЖИ. Предлагане на интегрирани социално-здравни услуги за възрастни хора. Развитие на публично-частното партньорство. Засилване на усилията за осигуряване на по-дълъг живот в добро здраве.

СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА

Повишаване на видимостта и ролята на социалната икономика

 • Насърчаване на социалното предприемачестно и развитието на социалната икономика чрез подкрепа на субектите на социалната икономика (кооперации, взаимоспомагателни дружества, социални предприятия и др.)
 • Последваща оценка на въздействието на приетия през 2018 г. Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика и  на законовите условия за регистриране на социални предприятия с цел увеличаването на техния брой.

 

Транспорт

Инфраструктурата е от голямо значение за развитието на една икономика. Ние обаче не мислим, че само магистралите са проблемът на страната. Ние искаме да направим интегрирана инфраструктура, която да включва възможности за всички видове транспорт и комуникации, отличаваща се със сигурност, безопасност и ниски разходи. Бъдещата политика в транспорта да бъде ориентирана към ефективни товарни и пътнически услуги чрез инвестиции в растеж и качество на транспортната услуга, интегриране на отделните сектори в транспорта в проекти от общ национален и общоевропейски интерес.

НДСВ ще работи за:

 • Приоритетно въвеждане на дигитализацията чрез електронното управление в. т.ч.

електронни документи и платформи, като се надграждат и интегрират съществуващите системи и регистри;

 • Създаване на нова структура за киберсигурност и безопасност на

инфраструктурата и транспорта;

 • Единни действия и контрол по изпълнение на ОП “Транспорт“;
 • Подготовка и план за работа по Национален план за възстановяване, финансиран

от ЕС.

Формиране на национални политики за интегрирана и устойчива транспортна схема – насочена към хората и бизнеса за осигуряване мобилност и запазване на природата. Поставяне на ясни цели за изработване на стратегии, програми и планове за изпълнение в рационални срокове плюс система за задължителен мониторинг и отчет.

Провеждане на ефективни политики за превръщане на България в транспортен хъб за превоз на пътници и товари, използвайки геополитическите възможности и предимства на изградената инфраструктура, за всички видове транспорт, както и опита на българските фирми в транспортните и логистични операции. Намиране на златното сечение чрез равноправен диалог със съседните държави, основаващо се на национални, регионални и европейски интереси.

Качествено нова роля на МТИТС и МРРБ за изграждане на ефективна дейност и развитие на интегрирана транспортна система на базата на иновативните бизнес технологии и тенденции, чрез създаване на нормативна база и регулаторни механизми, които да способстват и гарантират качество, сигурност и безопасност на превозите на пътници и товари и увеличаване на приходите към държавата.

НДСВ ще работи за:

Стимулиране, изграждането и развитието на интегрираната транспортна система, чрез взаимодействието между трите основни групи, характеризиращи състоянието и развитието на интегрираната транспортна система, тенденциите, проблемите и нуждите.

 • Изграждане на работещ нов модел на връзки между администрация, наука и

браншови организации в транспорта. Прилагане превенция при решаване на възникнали трудности от външни или вътрешни фактори;

 • Възможност за развитие на интегриран, интелигентен и екологичен транспорт, да

формират и прилагат национални политики за интегрирани транспортни системи, поставяне на цели и изработване на стратегии и програми за управление с ясни срокове и изпълнители;

 • Създаване на задължителна система на отчет, мониторинг и контрол на

разработените Стратегии за „Интегрирана транспортна система“ и „Комбиниран транспорт“ в МТИТС. Взимане на управленски решения и изпълнението им за да работи ефективно, цялата, независимо коя партия е на власт;

 • Създаване на национална транспортна схема за пътнически превози с участие на

общините, след изследване на населеността и мобилността на хората /по вид пътници и пътувания/ крайградски, вътре и между регионите, която да включва програма за подобряване на качеството на транспортната услуга и ефективна защита на правата на пътниците;

 • Въвеждане на квотно разпределение между различните видове транспорт

съобразно инфраструктурата, нуждите и мобилността на хората, при отчитане на икономическата ефективност и енергийната ефективност за превоз на брой пътници на определено разстояние /показател на ЕС/;

 • Конкуренция между жп и авто и други превозвачи в рамките на определените

квоти в национална транспортна схема;

 • Засилване на регулаторната роля на държавата, чрез ефективен контрол на

достъпа, сигурността и безопасността;

 • Създаване на математически модел и програма, върху които се основава

националната транспортна схема. Формулираме откъде да се тръгне за националната транспортна схема – от общински към областни и национална транспортна схема или обратно от националната – към областни и общински транспортни схеми;

Възстановяване дейността на обществените съвети по браншове, в които да бъдат

включени представители на доказали легитимността си организации. Създаване на постоянно работещи съвети от администрация, местната власт (общини), работодателски, браншови, синдикални и неправителствени организации. Използване на експертен капацитет и добри практики.

Активно участие в обществени консултации, организирани от Европейската

комисия, чрез Регистър за прозрачност, предназначен да направи  процеса на вземане на решения в ЕС по-открит.

Кадрово и ресурсно осигуряване и развитие на кадрите в транспорта.  Оптимизиране и възстановяване на обучението във висшите учебни заведения по различните професионални компетентности.

 • Възраждане на средното професионално образование с планирани заявки,

стипендии и гарантирани разпределения за работа;

 • Набиране и обучение на кадри по съответни позиции за нуждите на

сектора. Развитие на специализирани центрове за професионални обучения – ЦПО;

 • Изменения в нормативната база за въвеждане на мениджърски конкурси и

управление в държавните предприятия с ясни права, отговорности и критерии за оценка на поети ангажименти към държавата;

Създаване на национални и регионални експертни съвети от браншовите организации и независими експерти и в т.ч. и българи живеещи и работещи извън страната/ по съответни направления.

 • Въвеждане нова структура на комуникация и работа на експертните съвети и, на

принципа на социалните мрежи, с дефинирано ниво на достъп;

 • Създаване /използване на действащи сайтове/ мрежа от свързани информационни

сайтове  на национално и регионално ниво;

 • Разработване и въвеждане в Агенция „Пътна инфраструктура“ на система за

планиране и управление на ремонтите и изграждането на пътни системи (годишни и перспективни планове), позволяващи обективен (ефективен) избор на обектите;

 • Актуализиране на задълженията за проектиране на пътни обекти и стимулиране

на проектни решения, включващи съвременни технологии и конструкции;

 • Завишаване на критериите в тръжните процедури при избора на изпълнители за

проектиране и строителство на пътни обекти (къси листи доказващи опит и липса на некачествена работа);

 • Строг контрол по отношение спазване на договорните отношения, както по

отношение на срокове и обем на строително монтажни работи, така и по отношение на обем свършена работа (наличие на нерегламентирани подизпълнители);

 • Осъвременяване на вътрешната документална и нормативна база.

 

Туризъм

 • Разработване на съвременна стратегия за сектор „Туризъм“, съобразена с природните ресурси на страната ни и възможностите за тяхната експлоатация по региони, по сектори, според категоризираните ресурси. Интегриран подход в стратегията за включване на всички области според техните ресурсите както и адаптиране на цялостната стратегия спрямо новите технологии и глобални тенденции.
 • Разработване на комплексен туристически продукт.
 • Развитие на комплексни туристически продукти интегриращи в себе си стратегическите направления в сектора: морски туризъм, планински туризъм, СПА туризъм, конгресен туризъм, културен и друг туризъм.
 • Изучаване на неизползвания към момента възобновяем източник – геотермалната енергия и създаване на условия за ефективно бъдещо използване на неговия потенциал за балнеология и туризъм.
 • Разработване на правила за ангажирането на заетостта в сектора, с цел повишаване и гарантиране на качествено обслужване.
 • Повишаване на конкурентноспособността на сектора и качеството на предлаганите продукти.
 • Представянето на България като утвърдена международна дестинация за туризъм.

 

 

Наука

Въпреки големия потенциал на научните изследвания в България, броят на внедрените иновации и научно приложни разработки, както и броя на новосъздадени високотехнологични компании в подкрепа на индустрията е значително по нисък в сравнение със страните от ЕС. Сред основните причини за това състояние е недостатъчното публично финансиране и липсата на частни инвестиции в научноизследователска и научно приложна дейност, несъвършеното законодателство, регулиращо създаването на нови иновативни компании от учени, работещи в научно-изследователски институции, както и липсата на кадри с опит в областта на академичното предприемачество.

Приоритетите на НДСВ в  тази област са:

 • Разработване на програма за развитие на съвременна научна инфраструктура и увеличаване на директното държавно финансиране на важни за обществото и икономиката научно-приложни теми;
 • Разработване на мерки за стимулиране на фирмите, които инвестират в съвместни научни проекти с научно изследователски институции;
 • Законодателни промени улесняващи стартирането на иновативни компании и комерсиализацията на резултатите от научните изследвания. Намаляване на административна тежест – разрешителни, лицензионни и регистрационни режими;
 • Създаване на центрове подпомагащи защитата на интелектуалната собственост и технологичен трансфер в научноизследователските центрове, в които да се привлекат водещи изследователи от страната и чужбина с опит в технологичен трансфер;
 • Приемане нов закон за насърчаване на научните изследвания и иновации;
 • Инвестиране в производства за пренос и управление на данни;
 • Инвестиране в нови IT технологии;
 • Стимулиране на приложната наука и висшите учебни заведения за създаване на нови технологии;
 • Програми за развитие на приложната наука;
 • Данъчни и осигурителни стимули при стартиране на нова дейност за период от поне 5 години;
 • Насърчаване на младежки инициативи – програми за бизнес инкубатори;
 • Създаване на атрактивни условия за сдружаване с цел постигане на по-добри условия за реализация на стоки или услуги на вътрешния и международния пазар;
 • Достъп до финансиране – национални фондове, държавни гаранции при кредитиране, включително еврофондове, застраховане, облекчен достъп до финансови инструменти, достъп до финансово обучение, пряко свързано с управлението на конкретен проект.

 

Законодателство

 • Възобновяване дейността на Съвета по законодателство;
 • В правилника на НС да се създадат специални правила, които да изсветляват пътят на законодателната инициатива, като законодателно досие и др. т.е. да се включат антилобистки мерки. Това би могло да бъде направено и с приемане на отделен закона за регламентиране на лобистката дейност;
 • Да се създаде специална работна група, която да направи системно изследване на законодателството по времето на управлението на ГЕРБ и ПП с цел идентифициране на лобистките текстове и тяхната отмяна или изменение;
 • Иницииране на специален дебат във връзка с необходимостта за изменение на Конституцията , особено в контекста на реформата на съдебната власт, под егидата на Съвета по законодателство на НС, в рамките на който да бъде сформирана специална група включително и с привличане на външни експерти като бивши и настоящи съдии от КС, ВКС, ВАС бивши народни представители участвали активно в предходните промени на Конституцията ;
 • Засилване на значението на предварителна оценка за въздействие на нормативните актове, което да бъде съществен елемент от дебата по приемането на бъдещи закони. Особено важно е оценката да бъде направена не само по отношение на предложението за първо четене, а след всички изменения и допълнения направени за второ четене- т.е. върху проекта за второ четене, а когато текстовете имат алтернативни варианти , те да бъдат оценявани преди тяхното окончателно гласуване. Това трябва да върне дебата в руслото по същината и смисъла на отделните промени и да води до избягване от прокарване на лобистки текстове;
 • Да не се разглеждат законопроекти, в които при първо четене липсва изследване на необходимите промени в други закони, които да са изрично посочени в ПЗР. С това ще се избегне възможността в ПРЗ да се включват закони, които не са във връзка с приеманият основен закон , което е и основен механизъм за прокарване на лобистки текстове. Освен това включването в ПЗР на второ четене изменение на закони не споменати при първото четене, по същество води до приемане на изменения в закони на едно четене , което е категорично затвърдена порочна практика в работата на всички досегашни НС;

 

Съдебна реформа

НДСВ е за:

Гарантирани граждански права и свободи, реформа на съдебната власт, на МВР и службите за сигурност, върховенство на закона, правосъдие и сигурност за всеки, за законодателство, съобразено с най-високите европейски стандарти.

Ние от НДСВ ще работим за:

 • Ограничаване на властта на главния прокурор;
 • Прецизиране на правомощията и укрепване на институционалния капацитет на Инспектората на Висшия съдебен съвет;
 • Разширено приложение на алтернативните способи за разрешаване на спорове и въвеждане на медиация, задължителна по някои видове дела;
 • Осигуряване на надеждни системи за случайно разпределение на делата;
 • Законодателни промени за гарантиране на ефективността на наказателното производство;
 • Оптимизиране на системата за управление и контрол на обществените поръчки с цел елиминиране до минимум на корупционните практики;
 • Законодателни промени за противодействие на прането на пари;
 • Законодателство, съобразено с най-високите европейски стандарти за опазване на природата и околната среда;
 • Засилване на гаранциите за правата и свободите на всички граждани, като се постави специален акцент върху неприкосновеността на личния живот, личната сигурност и тайната на кореспонденцията и интернет комуникациите;
 • Ефикасна защита от дискриминация;
 • Усъвършенстване на избирателната система: провеждане на национален референдум, в който гражданите да се произнесат какъв да бъде механизмът за превръщане на задължителното гласуване в ефективно.
 • Въвеждане на пряк избор на Висшия съдебен съвет.

 

Отбрана

НДСВ е партия, чието управление е с исторически заслуги за приемането на Р България в НАТО и в ЕС. Днес страната ни е безалтернативен член на тези два Алианса.

За нас като партия евроатлантическият модел на изграждане, функциониране и поддържане на модерни, мобилни и постоянно боеготови въоръжени сили, част от общите отбранителни сили на Атлантическия пакт и Европейската политика за сигурност и отбрана, е неизменен приоритет.

В настоящата динамично изменяща се политическа и отбранителна среда, генерирана от двустранен военен конфликт в центъра на Европа и постоянен риск за прерастването му в световен и ядрен, основна цел на НДСВ е поддържането на оптимална по численост, силна, глобално интегрирана, добре въоръжена и оборудвана, дълбоко мотивирана, високо подготвена, финансово и социално осигурена Българска армия. Гарант за суверенитета и сигурността на държавата ни, защитник на нейната териториална цялост, стриктно спазващ поетите задължения и отговорности в рамките на НАТО и ЕС.

НДСВ ще работи усилено за реализиране на съвременни политики в следните направления свързани с отбраната:

 • Изграждане на иновационна, с преливащи звена и модули, структура на Въоръжените сили, съобразена с най-модерните отбранителни модели и стандарти в ЕС и НАТО и с бързо променящите се сценарии на съвременната война;
 • Поддържане на оптимална численост на Въоръжените сили в мирно време, с възможности за бързо и максимално нарастване на силите във военно време. С обучен, поддържан, боеготов и снабден резерв;
 • Изграждане на силно защитена, военно-информационна среда. Разширен модел на C4I (Командване, контрол, комуникации, компютри, разузнаване), който да създаде нови възможности за ръководство и управление по вертикала и хоризонтала на отбранителните дейности в мирно и военно време и тотален интегритет със силите на НАТО и ЕС;
 • Технологична революция в Българската армия. Придобиване на най-добрите, доказали се във война и конфликти, западни технологии. Интегриран подход в превъоръжаването на видовете сили. Премахване на процедурните затруднения при избор на военна техника. Инвестиция и интеграция на фирмите, чиито технологии постъпват на въоръжение в армията, с българския военнопромишлен и военноремонтен комплекси. Роботизацията и дронизацията да компенсират некомплекта в отбраната;
 • Военното образование, подготовка и обучение на кадрите за отбрана да се извършва изцяло по критериите и стандартите на НАТО. Военната академия, военните университети и подготвителните центрове да бъдат част от единната информационна среда и новата структура на командване и управление във видовете сили. Образованието и обучението да са в условия на реална и виртуална бойна дейност, с техника и технологии, които са или ще бъдат на въоръжение във формированията;
 • Новата структура на Въоръжените сили, модерният начин на командване и управление, авангардните технологии, високо подготвените кадри и интегрираното информационно поле, да структурират възможности за изграждане на единен ешелониран щит по всички критични за България направления и вектори на заплаха. Той да бъде част от интегрирания отбранителен щит на НАТО и ЕС;
 • Изграждане и подготовка на постоянно боеготов и максимално допустим по численост резерв. С възможности за бързо нарастване на силите във военно време и пълноценно вливане в редовната Българска армия. Създаване на необходимите бази за обучение, подготовка на и снабдяване на резерва;
 • Предвид изводите от войната Русия-Украйна да създадем силно мобилна логистична структура на Въоръжените сили, неизменна част от интегрираното информационно поле. Логистичните центрове да осигуряват бойната подготовка на военнослужещите – 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, с всичко необходимо от храната и облеклото на военнослужещите до осигуряването на обслужване, прегледи, ремонти, ресурс и боеприпаси за техниката;
 • Постоянно осигуряване на изнесени структури на НАТО в България, участие на българските Въоръжени сили в мисии, бойни единици и изнесени центрове на Алианса;
 • Осигуряване на финансов ресурс, не по-малко от 2,1 % от БВП, съобразен 100 % с модернизацията на Въоръжените сили, подготовката на военнослужещите по стандартите и критериите на НАТО, социалното осигуряване, подготовката и преподготовката на постоянно боеготов резерв.

 

Социална политика в отбраната, която да осигурява всичко необходимо за дейността и самочувствието на военнослужещите и техните семейства, сравними със стандарта на живот на колегите им в НАТО. Компенсаторни социални програми и социални възможности за резерва. Патриотизъм. Историческа принадлежност. Лоялност към политическото ръководство, офицерския и сержантския корпус. Консервативни ценности. Създаване на структура по вероизповеданията към Въоръжените сили, военни проповедници и привличане на цивилни богослови. Командирите да преминават специална подготовка, за да бъдат духовни водачи на своите подчинени.

 

ВиК Отрасъл

Отрасълът ВиК е в незавидно положение  и е необходима политическа подкрепа за да се извърши отлаганата реформа и да се доразвие Законът за ВиК. Качествено разработване на Стратегията за водния сектор и в частност Стратегията за ВиК отрасъла за 2023 до 2033 г. с одобрените средства по линия на Европейската програма LIVE е наложително.

Приоритетните дейности за подобряване на състоянието на ВиК отрасъла, по които ще работи НДСВ са:

 • Анализ на структурата за управление на Българските ВиК Оператори;
 • Обединяване в един законов документ на разпилените документи и съгласуването им;
 • Усъвършенстване на Методиката за регулиране на ВиК Оперторите и въвеждане на блокова тарифа, за да се минимизира несправедливостта при ценообразуването и регулирането на дейността;
 • Оценка на възможността за въвеждане на лицензионен режим;
 • Задълбочен анализ на данните от НСИ. Целта е определяне на цената за издръжка на семействата на национално, но и на регионално ниво. Оптимизиране на ценообразуването на регионално ниво;
 • Преразглеждане на Методиката за определяне на Социалната допустимост на цената на водата;
 • Подобряване на тромавата процедура по съгласуване на Бизнес плановете на ВиК Операторите;
 • Разработване на законова процедура за събиране на вземанията по съдебен ред;
 • Синхронизиране на срока за метрологичната проверка на индивидуалните водомери в етажната собственост и тази на общите водомери на ВиК Оператора на 5 години;
 • Намаляване на административната тежест чрез интегриране на информационните системи. ВиК Операторът ще дава веднъж годишно данни за своята дейност и всички заинтересовани ще ползват информацията;
 • Разработване на Комуникационна стратегия за участниците в процеса;
 • Разработване на осъвременена Национална стратегия за оползотворяване на утайките от Пречиствателните станции за отпадъчни води в светлината на новите изисквания на Европейския съюз;
 • Разработване на Стратегия за Връзки с Обществеността.