Устав 2023

УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” НДСВ

IX Конгрес на НДСВ

София, 21 януари 2023 г.

 

СТАТУТ

Чл. 1. “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ (наричано по-нататък НДСВ) е политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл. 2. (1) (доп., VI РК 17.06.2012 г.) Наименованието на Политическата партия е “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ (с абревиатура НДСВ).

(2) Седалището на Политическа партия “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” е гр. София, а адресът е район Оборище, ул. „Врабча” 23.

(3) Наименованието на НДСВ, седалището и адресът се поставят върху всички негови документи и издания

(4) НДСВ не се ограничава със срок.

 

 

СИМВОЛИ

Чл. 3. (1) Символите на НДСВ са знак, знаме и печат.

(2) НДСВ има свой знак – седефена раковина на жълт фон.

(3) Знамето на НДСВ е с правоъгълна форма с жълт цвят и изобразен в средата знак на НДСВ

(4) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Печатът на НДСВ е кръгъл, с изобразен в центъра знак и изписано наименованието на Политическа партия НДСВ в кръг.

ЦЕННОСТИ И ЦЕЛИ

Чл. 4. НДСВ е либерална партия – част от семейството на европейските либерали, демократи и реформатори, която приема програмните документи на Либералния интернационал и основава своите политики върху следните основни ценности:

 1. свобода и отговорност;
 2. морал и почтеност;
 3. справедливост и толерантност;
 4. граждански права и равенство на възможностите;
 5. солидарност;
 6. (изм., VII ИК 27.10.2013 г.) субсидиарност.

Чл. 5. Целите на НДСВ са:

 1. утвърждаване на Република България като свободна и демократична правова държава с развито гражданско общество;
 2. гарантиране на основните човешки права и свободи, и религиозна толерантност;
 3. обединяване около националните идеали;
 4. (нова, VII ИК 27.10.2013 г.) утвърждава равенството пред закона и премахването на всякакви форми на скрито и явно ползване на привилегии или дискриминация, основани на партийна, етническа, религиозна и друга принадлежност или икономически статус.
 5. (стара т.4) утвърждаване на културните и духовните ценности на българския народ;
 6. (стара т.5) повишаване на жизненото равнище;
 7. (стара т.6, изм., VII ИК 27.10.2013 г.) специални грижи за децата, младежта и лицата в неравностойно положение;
 8. (нова, VII ИК 27.10.2013 г.) преодоляване на демографската криза.
 9. (стара т.7) стимулиране на пазарната икономика и подобряване на инвестиционния климат;
 10. (стара т.8) стимулиране на частната собственост, предприемачеството и конкуренцията;
 11. (стара т.9) въвеждане на правила и институции, насочени към премахване на корупцията и ограничаване на престъпността;
 12. (стара т.10, изм., VII ИК 27.10.2013 г.) утвърждаване на международния авторитет на Република България чрез ефективно и устойчиво участие в европейските и евроатлантическите структури;
 13. (нова, VII ИК 27.10.2013 г.) подкрепа на структурите на гражданското общество и  партньорство с тях.

 

Чл. 6. НДСВ постига целите си чрез:

 1. предвидените от Конституцията и законите органи и процедури за участие в политическия живот;
 2. взаимодействие с български и чуждестранни формации, които са лоялни към демокрацията и общочовешките ценности;
 3. сътрудничество с международни организации, чиито приоритети са регионалната и глобалната сигурност, защитата и гарантирането на човешките права.

ЧЛЕНОВЕ

Чл. 7. (1) Член на НДСВ може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, живеещ в или извън България, който:

 1. притежава избирателни права;
 2. приема неговия Устав и програмни документи;
 3. не е член на друга политическа партия;
 4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
 5. е готов да работи за осъществяване на неговите цели и задачи.

(2) Членуването в НДСВ е доброволно и е израз на лична воля и желание.

Чл. 8. (1) (доп., VI РК 17.06.2012 г.) Приемането за член на НДСВ се извършва въз основа на писмено заявление от кандидата, декларация за приемане на Устава и програмните документи на НДСВ и за съответствие с изискванията на чл. 7 от този Устав, подадени до общинския координатор, по постоянния или настоящ адрес на кандидата.

(2) (изм., IX РК 21.01.2023 г.) Членството в НДСВ възниква от момента на решението на областния съвет за приемане на новия член.

(3) (изм., V ИК 28.11.2009 г.) Решението за отказ за приемане на член подлежи на обжалване пред националния съвет. Жалбата се подава чрез областния координатор в 7-дневен срок от уведомяването. Националният съвет се произнася с решение в едномесечен срок от подаването на жалбата. Решението на националния съвет е окончателно.

(4) Областният координатор вписва новия член в областния партиен регистър. Областният координатор не по-рядко от веднъж месечно изпраща копия от решенията за приемане на нови членове на Политическия съвет.

(5) Учредителите на НДСВ стават негови членове с факта на участието си в учредяването.

(6) Данните по ал. 4 се вписват ежемесечно в национален електронен регистър на членовете на НДСВ. За поддържането на регистъра отговаря организационният секретар на НДСВ.

(7) (нова, VI РК 17.06.2012 г.) Приетият за член на НДСВ членува в общинската организация на партията, посочена в заявлението му.

Чл. 9. (1) Всеки член на НДСВ има право:

 1. да изразява мнението си, да прави предложения и да участва при вземането на решения и в провеждането на политиката на НДСВ по предвидения в Устава ред;
 2. да избира и да бъде избиран в органите на НДСВ в съответствие с разпоредбите на този Устав;
 3. да участва в предварителни избори за определяне на кандидати на НДСВ за изборни длъжности;
 4. да иска и да получава информация от партийните органи;
 5. да участва лично, когато се обсъжда партийното му положение и дейност.

 

Чл. 10. (1) Всеки член на НДСВ е длъжен:

 1. да спазва Устава и да отстоява ценностите на НДСВ;
 2. да допринася за доброто име и успешната политика на НДСВ и да работи за осъществяване на неговите цели и задачи;
 3. (изм., VII ИК 27.10.2013 г.) да плаща членски внос в размер, определен от Националния съвет;
 4. да изпълнява решенията на органите на НДСВ.

(2) Областното събрание може да освободи член на НДСВ от заплащане на членски внос по социални причини.

Чл. 11. (1) Членството в НДСВ се прекратява:

 1. доброволно – от момента на подаване на заявлението за прекратяване на членството пред съответния областен координатор, който го вписва в областния партиен регистър;
 2. с изключване – по решение на обласното ръководство при поведение, което грубо уврежда интересите на НДСВ или противоречи на Устава, програмните документи или решенията на неговите органи, или осъждане за умишлено престъпление от общ характер;
 3. при отпадане – от момента на констатирането от обласното събрание на:

а) системно неплащане на членския внос, удостоверено с най-малко две писмени покани от областното ръководство към съответния член за плащане на дължим членски внос за повече от една година;

б) системно неучастие в дейността на НДСВ;

 1. в други предвидени от закона случаи.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2, решението за изключване може да се вземе и от Политическия съвет.

(3) Решението за изключване подлежи на обжалване пред Контролния съвет. Жалбата се подава в 7-дневен срок от уведомяването. Обжалването не спира изпълнението на решението. Решението на Контролния съвет е окончателно.

 

ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ

Чл. 12. (1) Централни органи на НДСВ са:

 1. Конгрес;
 2. Национален съвет;
 3. Политически съвет;
 4. Председател;
 5. Главен секретар / Национален координатор/
 6. Контролен съвет.

(2) В органите на НДСВ могат да участват само негови членове.

(3) Политическият съвет създава експертни съвети, комисии и други помощни органи, които да подпомагат дейността на НДСВ.

(4) В своята дейност НДСВ си сътрудничи с младежки, професионални, тематични и други неправителствени организации.

(5) Националният съвет определя организациите, които имат статут на младежка и женска организации на партията.

КОНГРЕС

Чл. 13. (1) Конгресът е върховен орган на НДСВ.

(2) (изм., IX РК 21.01.2023 г.) Делегатите на конгреса се определят от областните събрания.

(3) (нова, VII ИК 27.10.2013 г., влиза в сила от 01.01.2014 г.) Право да гласуват и да бъдат избирани за делегати имат само членове, които са приети в НДСВ поне 3 месеца преди датата на областното събрание.

(4) (стара ал. 3, VI РК 17.06.2012 г.) Делегати на Конгреса по право са председателят, членовете на Политическия и Националния съвет, и членовете на Контролния съвет

(5) (стара ал. 4, изм., VI РК 17.06.2012 г.) Графикът и редът за провеждане на областните събрания за избор на делегати и нормата на представителство се определят с решението на Националния съвет за свикване на Конгреса.

Чл. 14. (1) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Конгресът се свиква най-малко веднъж на пет години с решение на Националния съвет. Конгресът може да се свика и по искане на 1/10 от членовете на НДСВ по предвидения в закона ред.

(2) Свикването се извършва чрез покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Конгреса и по чия инициатива се свиква той.

(3) (изм., IX РК 21.01.2023 г.) Поканата се обнародва на електронната страница на партията и в националната преса в поне един ежедневник и се поставя на видно място в сградата, където се намира адресът на НДСВ, не по-късно от един месец преди насрочения ден.

Чл. 15. Конгресът:

 1. приема и изменя програмните документи и Устава на НДСВ;
 2. избира и освобождава председателя на НДСВ;
 3. (доп., VII ИК 27.10.2013 г.) избира и освобождава членовете на Националния съвет и на Контролния съвет.
 4. приема отчета на Националния съвет и на Контролния съвет.
 5. приема решение за сливане с, вливане в или приемане на вливаща се друга политическа партия, за отделяне или разделяне на две или повече партии, както и за прекратяване на НДСВ.

Чл. 16. По въпроси, които не са включени в дневния ред на Конгреса, не могат да се приемат решения.

Чл. 17. Конгресът може да заседава и приема решения, ако на него присъстват повече от половината от всички делегати. При липса на кворум Конгресът се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и е законен, независимо от броя на присъстващите делегати.

Чл. 18. (1) Всеки делегат на Конгреса има право на един глас.

(2) Конгресът приема решенията си с мнозинство от повече от половината от присъстващите.

(3) Решенията по чл. 15, т. 1 и т. 5 от Устава се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

Чл. 19. (1) Националният съвет се състои от:

 1. (нова, IX РК 21.01.2023 г.) Председателя на НДСВ;
 2. (изм., VIII ИК 09.05.2015; изм., VII ИК 27.10.2013 г.; стара т.1, изм. IX РК 21.01.2023 г.) от 21 членове, избрани от Конгреса за срок от пет години. Всички номинирани за членове на Националния съвет се подреждат в листа, съобразно броя на получените гласове при гласуването на Конгреса. Първите 21 се считат за избрани. На мястото на прекратили членството си в Националния съвет влиза следващия от листата. При равенство в гласовете предимство имат номинираните от МИР с по-голям брой мандати.
 3. (нова IX РК 21.01.2023 г.) Заместник председателите
 4. 4. (нова IX РК 21.01.2023 г.) Секретаря/национален координатор/
 5. 5. (стара т.3) областните координатори;
 6. 6. (стара т.7) координатора и заместник- координаторите на градската организация на НДСВ в гр. София;
 7. 7. (стара т.4) народните представители, министрите, заместник-министрите и членовете на Европейския парламент, които са членове на НДСВ;
 8. 8. (стара т.5) областните управители и заместник областните управители, които са членове на НДСВ
 9. 9. (стара т.6) председателите на младежката и женската организации на НДСВ.
 10. (нова IX РК 21.01.2023 г.) Председателите на либералните сдружения, ако са членове на НДСВ.

(2) Всеки член има право на един глас.

Чл. 20. (1) (изм., IX РК 21.01.2023 г.) Националният съвет се свиква на редовни заседания от председателя на НДСВ не по-рядко от веднъж годишно. Националният съвет се свиква на извънредни заседания от председателя на НДСВ, както и по инициатива на 1/10 от неговите членове.

(2) Председателят на НДСВ ръководи заседанията на Националния съвет и координира дейността му. В негово отсъствие тези функции се изпълняват от упълномощен   заместник-председател.

(3) (нова, VIII ИК 09.05.2015 г.) Когато заседанието на Националния съвет се свиква на извънредно заседание по инициатива на 1/10 от членовете му, те определят и лице, което да председателства заседанието, при условие, че никоя от хипотезите на предходната алинея не е осъществена.

Чл. 21. Националният съвет:

 1. определя насоките на дейността на партията между два конгреса;
 2. (изм., IX РК 21.01.2023 г.) избира членовете на Политическия съвет, в това число по предложение на председателя до петима заместник-председатели, както и секретар/национален координатор/
 3. взема решения по политическата стратегия и тактика на НДСВ, в това число за участието на партията в предизборни и управленски коалиции;
 4. (изм., VI РК 17.06.2012 г.) утвърждава кандидатурите на партията за президент и вицепрезидент и за членове нa Европейския парламент;
 5. приема решение за свикване на Конгрес;
 6. приема изготвения от Политическия съвет бюджет и отчета за изпълнението му;
 7. (нова, VII ИК 27.10.2013 г.)  определя размера на членския внос за всяка следваща година.

Чл. 22. (1) Националният съвет може да заседава, ако присъстват повече от половината от неговите членове.

(2) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Националният съвет приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите, доколкото в закона или в този Устав не е предвидено друго.

(3) (нова, IX РК 21.01.2023 г.) При необходимост на Националния съвет може да участват членове неприсъствено, ако са упълномощили свои колеги от съвета да ги представляват.

Чл. 22 а. Член на Националния съвет може да го напусне по свое желание. Мандатът се прекратява с факта на подаване на писмено заявление.

ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ

Чл. 23. (1) (доп., VII ИК 27.10.2013 г.) Политическият съвет се състои от 15 до 21 членове, в това число председателя на партията, заместник председателите и секретаря/национален координатор/

(2) (доп., VI РК 17.06.2012 г.) Министрите и членовете на Европейския парламент, които са членове на НДСВ, могат да участват в заседанията на Политическия съвет с право на съвещателен глас.

(3) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) По предложение на председателя на заседания на Политическия съвет могат да бъдат канени представители на НДСВ, както и други лица, ангажирани в обществени организации, институции или академичните среди.

(4) Председателят на НДСВ ръководи заседанията на Политическия съвет и координира дейността му. В негово отсъствие тези функции се изпълняват от упълномощен от него заместник-председател.

Чл. 24. (1) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Политическият съвет заседава не по-рядко от веднъж на три месеца. Заседанията се свикват от председателя или определен от него заместник.

(2) Извънредни заседания на Политическия съвет се свикват от председателя   по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете му.

Чл. 25. Политическият съвет:

 1. осъществява оперативното политическо ръководство на НДСВ въз основа на решенията на Конгреса и Националния съвет;
 2. приема решения по текущи политически въпроси;
 3. (нова, VI РК 17.06.2012 г.) Приема решения за участие в избори;

4 (стара т. 3.) изготвя проект за бюджет и отчет за изпълнението му;

5 (стара т. 4) организира дейността на партията във връзка с провеждането на избори за народни представители, за членове на Европейския парламент и за президент и вицепрезидент и избира централен предизборен щаб;

6 (стара т.5, изм. и доп., VI РК 17.06.2012 г.) приема процедурни правила за издигане на кандидатите на НДСВ в европейски, президентски, парламентарни и местни избори;

7 (нова, VI РК 17.06.2012 г.) Утвърждава листите с кандидати за народни представители;

 1. (стара т.6, изм. VI РК 17.06.2012 г.) предлага на Националния съвет за утвърждаване кандидатурите за президент и вицепрезидент и за членове на Европейския парламент или снемане на политическо доверие от тях;
 2. (стара т.7, изм., VII ИК 27.10.2013 г.) по предложение на председателя се избира сред членовете на Националния и Политическия съвет областни координатори и се определят техните функции;
 3. (стара т.8) създава консултативни съвети и експертни групи;
 4. (стара т.9) приема правилници и вътрешни актове, които уреждат оперативната дейност на партията;
 5. (стара т.10) приема решение за промяна на адреса на НДСВ;
 6. (стара т.11) приема решения за осъществяване на издателска, медийна и друга разрешена от закона дейност;
 7. (стара т.12) се отчита за дейността си на всяко заседание на Националния съвет.

Чл. 26. Политическият съвет може да провежда заседания, ако присъстват повече от половината от членовете му.

Чл. 27. (1) Всеки член на Политическия съвет има право на един глас.

(2) Политическият съвет приема решенията си с мнозинство повече от половината от своите членове, доколкото в закона или в този устав не е предвидено друго.

(3) (нова, VI РК 17.06.2012 г.) При необходимост Политическият съвет може да приема решения неприсъствено на подпис.

Чл. 27 а. Член на Политическия съвет може да го напусне по свое желание. Мандатът се прекратява с факта на подаване на писмено заявление.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 28. (изм., IX РК 21.01.2023 г.) Конгресът избира председател на НДСВ за срок от пет години.

Чл. 28 а. (1) (изм., VIII ИК 09.05.2015 г.) Председателят на НДСВ:

 1. представлява НДСВ;
 2. свиква и ръководи заседанията на Националния и Политическия съвет.
 3. организира изпълнението на решенията на ръководните органи на партията;
 4. формулира политическите позиции на партията по текущи въпроси, възникнали между заседанията на Политическия съвет, които изискват незабавна реакция;
 5. назначава и освобождава служителите в администрацията на партията.

(2) (изм., VIII ИК 09.05.2015 г.) Председателят може да делегира отделни правомощия по този устав на заместник-председатели на Политическия съвет и на секретаря/национален координатор/ за определен срок.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР / НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР/

Чл.29 (нов, IX РК 21.01.2023 г.) Главният секретар/ националният координатор/ се назначава от председателя след утвърждаване на кандидатурата му от Националния съвет.

Чл.29 а (нов, IX РК 21.01.2023 г.) Главният секретар/национален координатор/:

 1. координира работата и отговаря за организационното състояние на структурите на НДСВ на национално, областно, общинско и клубно ниво.
 2. ръководи, организира и координира дейността на общинските и областните координатори на НДСВ.
 3. организира, координира и контролира воденето на регистъра на членовете на НДСВ на национално, областно и общинско ниво.
 4. отговаря за организирането на провеждането и протоколирането на заседанията на Националния и Политическия съвети на НДСВ.
 5. организира, координира и контролира съхранява документацията и архива на НДСВ.
 6. ръководи работата на администрацията на НДСВ, при нужда организира изграждане на секретариат.
 7. изпълнява и други функции, за които е упълномощен с решение на Председателя или Политическия съвет.

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 30. (1) Контролният съвет е контролен орган на НДСВ.

(2) Контролният съвет се състои от 5 членове, избирани от Конгреса.

(3) (доп. VIII ИК 09.05.2015 г.; изм., VI РК 17.06.2012 г.) Членовете на Контролния съвет се избират за срок от четири години. Всички номинирани за членове на Контролния съвет се подреждат в листа, съобразно броя на получените гласове при гласуването от Конгреса. Първите 5 се считат за избрани. На мястото на прекратили членството си в Контролния съвет влиза следващия от листата. При равенство в гласовете предимство имат номинираните от МИР с по-голям брой мандати.

(4) Членовете на Контролния съвет избират помежду си председател, който ръководи заседанията на съвета и координира дейността му.

Чл. 31. Контролният съвет:

 1. следи за спазването на Устава и програмните документи на НДСВ и изпълнението на решенията на Конгреса, Националния съвет и Политическия съвет;
 2. извършва ревизия на финансово-счетоводната дейност на НДСВ веднъж годишно или по искане на председателя;
 3. проверява отчетността и деловодната работа на областните координатори;
 4. разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения;
 5. разглежда и се произнася по жалби срещу решения за изключване на членове;
 6. периодично информира за дейността си Националния съвет и представя отчет пред Конгреса.

Чл. 32. Контролният съвет може да провежда заседания, ако присъстват повече от половината от членовете му.

Чл. 33. (1) Всеки член на Контролния съвет има право на един глас.

(2) Контролният съвет приема решенията си с мнозинство повече от половината от своите членове.

Чл. 33 а. Член на Контролния съвет може да го напусне по свое желание. Мандатът се прекратява с факта на подаване на писмено заявление.

ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ

Чл. 34. (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Териториални структури на НДСВ са:

 1. клуб – на територията на една или няколко избирателни секции;
 2. общинска организация – на територията на една община;
 3. (нова, VI РК 17.06.2012 г.) районна организация – в столицата и градовете с районно деление на територията на един район;
 4. (нова, VI РК 17.06.2012 г.) градска организация – в столицата и градовете с районно деление;
 5. (стара т. 3, изм., VI РК 17.06.2012 г.) областни съвети – на територията на една област;
 6. (нова,  VI РК 17.06.2012 г.) На територията на област Пловдив се обособяват две областни организации: Пловдив-град и Пловдив-област.

 

Чл. 34 а. (1) (доп., VI РК 17.06.2012 г.) Клубът е структурна единица на общинската организация на НДСВ, която се учредява на територията на една или повече избирателни секции по инициатива на членове на партията или с решение на общинското ръководство от не по-малко от 3 членове на партията. Дейността на клуба се ръководи от председател, избран от членския състав.

(2) Клубът организира изпълнението на решенията на общинската организация на територията на избирателните секции, които обхваща.

(3) Клубът приема правила за своята организация и дейност, който се утвърждават от общинското ръководство.

(4) Клуб може да се създаде и в община, в която няма достатъчен брой членове за създаване на общинска организация според изискванията на чл. 34б, ал. 2. В този случай учредяването на клуб става по инициатива на не по-малко от 3 членове на партията и се утвърждава с решение на съответния областен съвет.

Чл. 34 б. (1) (доп., VI РК 17.06.2012 г.) Общинската организация е основна териториална структура на партията, която се състои от всички членове, които са подали заявление за членство в съответната общинска организация.

(2) (изм., VIII ИК 09.05.2015 г.) Общинска организация се учредява от не по-малко от 11 души-членове на партията. В общини с население под 20 000 души общинска организация се учредява от не по-малко от 7 души.

(3) Общинската организация, създадена по реда на ал. 2 може да осъществява дейност на територията на съответната община от името на партията след утвърждаването й от Политическия съвет.

(4) Правилата за устройството и дейността на общинските организации се прилагат и за районните организации на територията на един район в столицата и градовете с районно деление.

(5) (нова, VI РК 17.06.2012 г.) В градове с районно деление се учредява една градска организация, която включва районните организации на територията на всички райони.

Чл. 34 в. (1) (изм. и доп., VI РК 17.06.2012 г.) Висш орган на общинската (районната) организация е общинското (районното) събрание, което се състои от всички членове на партията в общината (района) и се провежда поне два пъти годишно по инициатива на общинското (районното) ръководство на партията, на най-малко една четвърт от партийните членове в общината (района), по /инициатива/ предложение на областния координатор или по решение на Политическия съвет.

(2) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Когато членовете в една община са повече от 100 (сто), общинското събрание се провежда на делегатски принцип, като нормата на представителство се определя от общинското ръководство.

(3) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Общинското събрание е законно, ако присъстват повече от половината от имащите право да участват. При липса на кворум, заседанието се отлага с 1 (един) час при същия дневен ред и се провежда с явилите се делегати. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(4) (изм. и доп., VI РК 17.06.2012 г.) Копия от протокола от общинското (районното) събрание и от присъствения списък на членовете, съответно делегатите, се изпращат на областния координатор и на Политическия съвет.

(5) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Общинското събрание:

 1. приема отчет на общинското (районното) ръководство за политическото и организационно развитие на общинската (районната) организация;
 2. (доп., VI РК 17.06.2012 г.) избира общинско ръководство в състав от трима до петима членове, в това число общински координатор.
 3. (изм., VI РК 17.06.2012 г.) утвърждава кандидатурите за общински съветници и кметове на НДСВ на територията на съответната община с изключение на столицата.

(6) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Политическият съвет може да наложи вето върху  кандидатури, утвърдени по реда на ал. 5, т. 3, когато са допуснати груби нарушения на този устав при провеждането на съответното общинско събрание или кандидатурите грубо увреждат интересите и обществения авторитет на партията. В такъв случай общинското събрание издига нови кандидатури в срок до 14 дни.

(7) (изм. и доп, VI РК 17.06.2012 г.) В столицата кандидатът за кмет на община, както и кандидатите за общински съветници, се предлагат от районните организации, одобряват се от градската организация  и се утвърждават от Политическия съвет.

Чл. 34 г. (1) Общинското (районното) ръководство заседава не по-рядко от един път месечно. Заседанията се свикват от общинския (районния) координатор или по инициатива на най-малко трима негови членове и са законни, ако присъстват повече от половината от членовете на общинското (районното) ръководство. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(2) Правомощията на общинския (районния) координатор или на член на общинското (районното) ръководство, се прекратяват предсрочно при:

 1. оставка;
 2. поставяне под запрещение;
 3. oсъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
 4. (нова, VII ИК 27.10.2013 г.) продължителна невъзможност да упражнява длъжността си /повече от 3м/ поради болест или отсъствие от страната.

(3) Обстоятелството по ал. 2, т. 3 се констатира от общинския съвет.

(4) В изключителни случаи при наличие на грубо нарушение на този устав или системно неизпълнение на решения на Конгреса и ръководните органи на НДСВ, Политическият съвет може с мотивирано решение да прекрати предсрочно мандата на общински координатор или член на общинско ръководство. Решението на Политическия съвет подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Контролния съвет, който се произнася в срок от 14 дни.

(5) (нова, IX РК 21.01.2023 г.) Общинският координатор е отговорен за актуалността на списъчния състав на общинската организация.

Чл. 35. (1) Областният съвет се състои от:

 1. (нова., IX РК 21.01.2023 г.) областния координатор;
 2. (нова., IX РК 21.01.2023 г) общинските координатори на територията на една област;
 3. (нова, VI РК 17.06.2012 г.) кметове на общини и населени места и общински съветници, членове на НДСВ;
 4. (доп, VII ИК 27.10.2013 г.; стара т.3, изм. и доп., VI РК 17.06.2012 г.) членовете на Националния съвет, Политическия съвет и Контролния съвет, които имат постоянен или настоящ адрес в съответната област, народни представители, избирани от съответния район, областни управители и заместник областни управители от НДСВ.

(2) Областният съвет:

 1. организира изпълнението на решенията на националните ръководни органи на територията на една област;
 2. (нова., VII ИК 27.10.2013 г.) предлага на Политическия съвет проектите за листи с кандидатите за народни представители, включително и техните водачи;
 3. (изм., VIII ИК 09.05.2015 г.;) предлага кандидати от своя МИР за членове на Националния съвет;
 4. координира работата на общинските организации;
 5. решава регионални политически въпроси.

(3) (изм, IX РК 21.01.2023) Областният съвет избира от своя състав областен координатор, който координира неговата дейност и води регистъра на членовете на НДСВ в съответната област. Областният координатор встъпва в длъжност след утвърждаването му от Политическия съвет.

(4) Мандатът на областния координатор се прекратява предсрочно при:

 1. оставка;
 2. поставяне под запрещение;
 3. осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
 4. (нова, VII ИК 27.10.2013 г.) продължителна невъзможност да упражнява длъжността си /повече от 3м/ поради болест или отсъствие от страната.

(5) (стара ал.6) Обстоятелството по ал. 4, т. 3 се констатира от Областния съвет.

(6) (стара ал.7) В изключителни случаи при наличие на грубо нарушение на този устав или системно неизпълнение на решения на Конгреса и ръководните органи на НДСВ, Политическият съвет може с мотивирано решение да прекрати предсрочно мандата на областен координатор. Решението на Политическия съвет подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Контролния съвет, който се произнася в срок от 14 дни.

Чл. 35 а. (1) Заседанията на Областния съвет се провеждат не по-рядко от веднъж на 6 (шест) месеца по инициатива на областния координатор или по искане на най-малко една четвърт от членовете му. Те са законни, ако присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Копия от протоколите от заседанията на Областния съвет и от присъствените списъци се изпращат на Политическия съвет в 7-дневен срок от провеждането им.

(3) В края на всяка календарна година Областните съвети изпращат на Политическия съвет годишен отчет за дейността на областната организация.

Чл. 36. (изм., VI РК 17.06.2012 г.) В случай, че в продължение на повече от една година без основателни причини общинска организация не свиква общински събрания или заседания на общинското ръководство по предвидения в този устав ред, или Областен съвет не провежда заседания по реда на чл.35а., Политическият съвет може да вземе решение за тяхното разпускане, като със същото решение се определя и временно общинско, съответно областно ръководство, което организира учредяването на нова общинска организация, съответно формирането на нов Областен съвет в срок от шест месеца.

Чл. 36 а. (1) Областните съвети провеждат и координират политиката на НДСВ в съответния избирателен район.

(2) На заседанията на Областните съвети се разяснява политиката на НДСВ, решенията на Политическия съвет и Националния съвет, докладват се протоколите от заседанията на общинските събрания и се обсъждат актуални политически въпроси.

(3) За заседанията на Областните съвети се води протокол

 

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 37. (стар Чл.38.) Дейността на НДСВ се финансира от собствени приходи и от държавни субсидии.

Чл. 38. (стар Чл.39.) (1) Собствените приходи на НДСВ могат да бъдат от:

 1. членски внос;
 2. приходи от издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост;
 3. наеми и ползване на имоти;
 4. дарения и завещания, направени от физически лица;
 5. лихва от собствени средства.

(2) Приходите от членски внос служат за финансиране на дейността на местните органи на НДСВ.

Чл. 39. (стар Чл. 40.) НДСВ ползва държавни субсидии в случаите и по реда, определени в закона.

Чл. 40. (стар Чл. 41.) Финансовият контрол на приходите и разходите на НДСВ се осъществява по предвидения в закона и този Устав ред.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 41. (стар Чл. 42.) НДСВ се прекратява при:

 1. решение за сливане с или вливане в друга партия;
 2. решение за разделяне на две или повече партии;
 3. решение за саморазпускане;
 4. разпускане с решение на Софийския градски съд по искане на прокурор.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 42. (стар Чл. 43.) Учредителното събрание на НДСВ може да приeма всички решения, които са от компетентността на Конгрес.

Чл. 43. (стар Чл. 44.) Учредител, който към момента на учредяването членува в друга политическа партия, следва да я напусне в тримесечен срок от датата на учредителното събрание на НДСВ.

 Чл. 44. (стар Чл. 45.) За всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Заварените при влизането в сила на тези изменения в Устава на НДСВ общински и областни структури на партията привеждат дейността си в съответствие с изискванията на раздел „Териториални структури” в срок от шест месеца.

§ 2. (изм, IX РК 21.01.2023 г.) Навсякъде в Устава терминът „ общински председател“ и „областен председател“ се заменя с „общински координатор” и „областен координатор”.

§ 3 До избирането на общински координатори в срока по § 1 от Преходните и заключителни разпоредби, за членове на Областният съвет по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 2 се считат заварените общински председатели.

§ 4 До избирането на областни координатори в срока по § 1 от Преходните и заключителни разпоредби, за членове на Националния съвет по смисъла на чл. 19, ал. 1, т. 3 се считат заварените областни председатели.

§ 5 Сътрудници на Шесто управление на бившата Държавна сигурност не могат да бъдат членове на националните ръководни и контролни органи на партията, както и на областните ръководства.

§ 6. (нов, IX РК 21.01.2023 г.) Навсякъде в Устава терминът “Съпредседатели” се заменя с “Председател”

Този устав е приет единодушно от учредителите на Политическа партия „НДСВ“ на 6 април 2002 година, изменен и допълнен на Втория, Третия, Четвъртия, Петия, Шестия, Седмия и Осмия конгрес на НДСВ, проведени съответно на 15 октомври 2005 година, на 3 юни 2007 година, на 18 октомври 2008 година, на 28 ноември 2009 година, на 17 юни 2012 година, на 27 октомври 2013 година, на 09 май 2015 година и Девети конгрес проведен на 21. Януари 2023 г. и са неразделна част от Учредителния акт.

 

Председател: …………………………………………

Станимир Илчев