Ценности и цели

гр. София, 2002 г.

 

Национално движение за стабилност и възход е електорална партия, създадена на основата на взаимнообвързани, еднакво важни и универсално приложими ценности и принципи, които обуславят нейния политически облик и поведение.

Национално движение за стабилност и възход е твърд поддръжник на евро-атлантическата ориентация на България. Партията вижда в НАТО и Европейския съюз гаранти за сигурността на държавата. След трагичните събития от 11 септември, които промениха света, активното участие на България в глобалната система за сигурност е единствената гаранция и за собствената ни национална сигурност.

Личността е най-висшата ценност.

Това дава основание на партията да се определи от нейните учредители като:

  • консервативна, но не елитарна
  • либерална, но със силна социална ориентация
  • национална, но не националистическа

В ИМЕТО НА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ НДСВ

1. поставя в центъра на своето внимание човека и неговите естествени лични права и свободи.
2. насърчава постигането на консенсус на всички нива, толерантност във всичко и засилена гражданска активност.
3. следва основното правило, че всяка власт служи на обществото, защитава неговия колективен интерес и благосъстояние. Това правило намира изражение в нашия стремеж да осигурим достоен начин на живот на всяка личност, семейство и общност
4. търси баланса между свободата и отговорността през призмата на основния дълг на политиците да осигурят възможност за реализация на личността.
5. споделя консервативните и либерални идеи, като поставя на първо място личността и семейството и акцентира върху правото на свободна пазарна инициатива.
6. въздига в основни свои принципи онези идеали, които обединяват, а не разделят хората.
7. изразява готовност за сътрудничество с всички политически формации, лоялни към демокрацията и общочовешките ценности.

ТОВА, В КОЕТО ВЯРВАМЕ

България има нужда от повече свобода, повече солидарност и повече демокрация.
България има нужда от ефективно пазарно стопанство и развита социална политика. Необходимите предпоставки за това са: върховенство на закона, неприкосновена частна собственост, устойчив икономически растеж, лична отговорност на всеки и социално партньорство.
Развитието на пазарната икономика е тясно обвързано и строго подчинено на правилата на опазването на околната среда.
Глобализацията и динамично променящия се свят налагат преосмисляне на функциите на държавата. От администратор държавата трябва да се превърне в законодател и стратег за ефективно интегриране на българската икономика в европейската и световна икономическа система. Съхранявайки и развивайки социалните си измерения, тя ще намалява до минимум преразпределителните си функции в икономиката. Бизнесът в България се нуждае от повече прозрачност и по-малко административни пречки.
Ние вярваме в общоприетите идеи и ценности, изповядвани от народните партии, и изразяваме готовността си да търсим консенсус по всеки основен въпрос. На основата на тези идеи и като част от семейството на европейските народни партии, ние се считаме ангажирани с решаването на световните проблеми – неравномерно развитие на регионите, нарушаване на основното право на равенство на човешките индивиди, дефицит на справедливост, криза на ценностите в обществото, световен тероризъм.
Няма съвършено общество. Доброто общество може да стане по-добро на основата на едно балансирано и ефективно съчетание на консервативните и либералните идеали със социална ангажираност.

НДСВ ИЗПОВЯДВА

Свобода и отговорност
Справедливост и толерантност
Равенство на възможностите
Солидарност
Субсидиарност

Свободата е неотменима и съществена част от човешката природа. Тя включва в себе си независимост, право на свобода на мисълта и словото, свободен избор на поведение, отговорност и дисциплина. Индивидуалната свобода се съобразява с обстоятелството, че живеем в общество, което се подчинява на определени правила и ред. Всеки отговаря за своите действия пред себе си и пред обществото. Свободата включва от една страна неотменимото право на всеки да развива и използва своите дарби и възможности, а от друга – да ги предоставя в услуга на обществото. Свободата като основна ценност формира поведението на публичните институции и частния сектор. Те основават своята легитимност на стремежа да осигурят развитието на личността в името на общия интерес.

Справедливостта изисква на всяка личност да бъде отдадено дължимото, за да се гарантира равенство в реализацията на индивидуалните възможности. Справедливостта означава живот в общество, което е основано на толерантност и хармонични отношения и правила. Върховенството на закона е едно от измеренията на справедливостта. Законите са творение на човека и търпят промяна в съответствие с динамиката на развитие на цивилизацията. В този процес те се подчиняват на фундаменталните и неотменими права на човека, така както са дефинирани в Европейската конвенция за човешките права и основни свободи от 1950 година.

Равенството означава еднакви възможности за развитие, независимо от произход, пол, възраст, раса, националност, религия, социален статус. По същността си равенството предполага и зачитането на достойнството на всички хора.

Солидарността произтича от факта, че индивидите и техните общости са взаимно зависими. Основното изражение на солидарността е свързано с моралната ангажираност за закрила на слабите и беззащитните в нашето общество. Израз на този принцип са и целенасочените усилия за преодоляване на различната степен на развитие на отделните региони и насърчаване на напредъка на най-изостаналите от тях.
Солидарността намира изражение и в основните елементи на търсената и следваната от нас социална политика: повишаване на стандарта на живот и подобряване на условията на труд, предприемане на активни действия срещу безработицата, стимулиране на развитието на изостаналите региони, интегриране и участие на различни социални групи в обществена дейност при зачитане на принципа на субсидиарността.

Субсидиарността е пряко свързана с принципа на децентрализация и разпределение на компетенциите на различни нива на власт. Субсидиарността означава, че властта следва да бъде упражнявана на определено ниво, което в най-голяма степен съответства на изискванията за солидарност, ефективност и гражданско участие. Изпълнението на задачите, които могат да бъдат извършени на по-ниско ниво, не трябва да се прехвърля на по-високо ниво. Този подход ограничава и намесата на държавата в икономиката. В тази светлина НДСВ насърчава частната инициатива в духа на либералната икономика, дейността на неправителствените организации и всички форми на свободно сдружаване. Общото приложение на принципа на субсидиарността позволява да бъдат отчетени особеностите на всеки индивид и общност, потвърждавайки по този начин, че те представляват част от универсалната човешка общност.

Ние, членовете на Национално движение за стабилност и възход, заедно с многобройните свои съмишленици и поддръжници, сме уверени, че българското общество споделя ценностите и идеите на европейските народни партии в името на по-доброто бъдеще на България. С тази декларация призоваваме всички българи да работим заедно. Нека да докажем, че България, като неразделна част от Европа, активно допринася за нейното цивилизационно обогатяване на основата на споделени ценности.