Устав 2015

УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” НДСВ

VIII Извънреден Конгрес на НДСВ

София, 09 май 2015 г.

СТАТУТ

Чл. 1. “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ (наричано по-нататък НДСВ) е политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл. 2. (1) (доп., VI РК 17.06.2012 г.) Наименованието на Политическата партия е “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ (с абревиатура НДСВ).

(2) Седалището на Политическа партия “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” е гр. София, а адресът е район Оборище, ул. „Врабча” 23.

(3) Наименованието на НДСВ, седалището и адресът се поставят върху всички негови документи и издания

(4) НДСВ не се ограничава със срок.

СИМВОЛИ

Чл. 3. (1) Символите на НДСВ са знак, знаме и печат.

(2) НДСВ има свой знак – седефена раковина на жълт фон.

(3) Знамето на НДСВ е с правоъгълна форма с жълт цвят и изобразен в средата знак на НДСВ

(4) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Печатът на НДСВ е кръгъл, с изобразен в центъра знак и изписано наименованието на Политическа партия НДСВ в кръг.

ЦЕННОСТИ И ЦЕЛИ

Чл. 4. НДСВ е либерална партия – част от семейството на европейските либерали, демократи и реформатори, която приема програмните документи на Либералния интернационал и основава своите политики върху следните основни ценности:

 1. свобода и отговорност;
 2. морал и почтеност;
 3. справедливост и толерантност;
 4. граждански права и равенство на възможностите;
 5. солидарност;
 6. (изм., VII ИК 27.10.2013 г.) субсидиарност.

Чл. 5. Целите на НДСВ са:

 1. утвърждаване на Република България като свободна и демократична правова държава с развито гражданско общество;
 2. гарантиране на основните човешки права и свободи, и религиозна толерантност;
 3. обединяване около националните идеали;
 4. (нова, VII ИК 27.10.2013 г.) утвърждава равенството пред закона и премахването на всякакви форми на скрито и явно ползване на привилегии или дискриминация, основани на партийна, етническа, религиозна и друга принадлежност или икономически статус.
 5. (стара т.4) утвърждаване на културните и духовните ценности на българския народ;
 6. (стара т.5) повишаване на жизненото равнище;
 7. (стара т.6, изм., VII ИК 27.10.2013 г.) специални грижи за децата, младежта и лицата в неравностойно положение;
 8. (нова, VII ИК 27.10.2013 г.) преодоляване на демографската криза.
 9. (стара т.7) стимулиране на пазарната икономика и подобряване на инвестиционния климат;
 10. (стара т.8) стимулиране на частната собственост, предприемачеството и конкуренцията;
 11. (стара т.9) въвеждане на правила и институции, насочени към премахване на корупцията и ограничаване на престъпността;
 12. (стара т.10, изм., VII ИК 27.10.2013 г.) утвърждаване на международния авторитет на Република България чрез ефективно и устойчиво участие в европейските и евроатлантическите структури;
 13. (нова, VII ИК 27.10.2013 г.) подкрепа на структурите на гражданското общество и  партньорство с тях.

Чл. 6. НДСВ постига целите си чрез:

 1. предвидените от Конституцията и законите органи и процедури за участие в политическия живот;
 2. взаимодействие с български и чуждестранни формации, които са лоялни към демокрацията и общочовешките ценности;
 3. сътрудничество с международни организации, чиито приоритети са регионалната и глобалната сигурност, защитата и гарантирането на човешките права.

 

ЧЛЕНОВЕ

Чл. 7. (1) Член на НДСВ може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, живеещ в или извън България, който:

 1. притежава избирателни права;
 2. приема неговия Устав и програмни документи;
 3. не е член на друга политическа партия;
 4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
 5. е готов да работи за осъществяване на неговите цели и задачи.

(2) Членуването в НДСВ е доброволно и е израз на лична воля и желание.

Чл. 8. (1) (доп., VI РК 17.06.2012 г.) Приемането за член на НДСВ се извършва въз основа на писмено заявление от кандидата, декларация за приемане на Устава и програмните документи на НДСВ и за съответствие с изискванията на чл. 7 от този Устав, подадени до общинския председател, по постоянния или настоящ адрес на кандидата.

(2) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Членството в НДСВ възниква от момента на решението на общинското събрание за приемане на новия член.

(3) (изм., V ИК 28.11.2009 г.) Решението за отказ за приемане на член подлежи на обжалване пред областния съвет. Жалбата се подава до областния председател в 7-дневен срок от уведомяването. Областният съвет се произнася с решение в едномесечен срок от подаването на жалбата. Решението на областния съвет е окончателно.

(4) Общинският председател изпраща копие от решението за приемане на нов член на областния председател, който вписва новия член в областния партиен регистър. Областният председател не по-рядко от веднъж месечно изпраща копия от решенията за приемане на нови членове на Политическия съвет.

(5) Учредителите на НДСВ стават негови членове с факта на участието си в учредяването.

(6) Данните по ал. 4 се вписват ежемесечно в национален електронен регистър на членовете на НДСВ. За поддържането на регистъра отговаря организационният секретар на НДСВ.

(7) (нова, VI РК 17.06.2012 г.) Приетият за член на НДСВ членува в организацията на партията в общината, посочена в заявлението му.

Чл. 9. (1) Всеки член на НДСВ има право:

 1. да изразява мнението си, да прави предложения и да участва при вземането на решения и в провеждането на политиката на НДСВ по предвидения в Устава ред;
 2. да избира и да бъде избиран в органите на НДСВ в съответствие с разпоредбите на този Устав;
 3. да участва в предварителни избори за определяне на кандидати на НДСВ за изборни длъжности;
 4. да иска и да получава информация от партийните органи;
 5. да участва лично, когато се обсъжда партийното му положение и дейност.

(2) (отпада, VII ИК 27.10.2013 г.)

Чл. 10. (1) Всеки член на НДСВ е длъжен:

 1. да спазва Устава и да отстоява ценностите на НДСВ;
 2. да допринася за доброто име и успешната политика на НДСВ и да работи за осъществяване на неговите цели и задачи;
 3. (изм., VII ИК 27.10.2013 г.) да плаща членски внос в размер, определен от Националния съвет;
 4. да изпълнява решенията на органите на НДСВ.

(2) Общинското събрание може да освободи член на НДСВ от заплащане на членски внос по социални причини.

Чл. 11. (1) Членството в НДСВ се прекратява:

 1. доброволно – от момента на подаване на заявлението за прекратяване на членството пред съответния общински председател, който го препраща на областния председател за вписване в областния партиен регистър;
 2. с изключване – по решение на общинското ръководство при поведение, което грубо уврежда интересите на НДСВ или противоречи на Устава, програмните документи или решенията на неговите органи, или осъждане за умишлено престъпление от общ характер;
 3. при отпадане – от момента на констатирането от общинското събрание на:

а) системно неплащане на членския внос, удостоверено с най-малко две писмени покани от общинското ръководство към съответния член за плащане на дължим членски внос за повече от една година;

б) системно неучастие в дейността на НДСВ;

 1. в други предвидени от закона случаи.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2, решението за изключване може да се вземе и от Политическия съвет.

(3) Решението за изключване подлежи на обжалване пред Контролния съвет. Жалбата се подава в 7-дневен срок от уведомяването. Обжалването не спира изпълнението на решението. Решението на Контролния съвет е окончателно.

Чл. 11а. (1) и (2) (отп., VII ИК 27.10.2013 г.)

Чл. 11б. т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 (отп., VII ИК 27.10.2013 г.)

Чл. 11в. (отп., VII ИК 27.10.2013 г.)

Чл. 11г. (отп., VII ИК 27.10.2013 г.)

ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ

Чл. 12. (1) Централни органи на НДСВ са:

 1. Конгрес;
 2. Национален съвет;
 3. Политически съвет;
 4. Съпредседатели;
 5. Контролен съвет.

(2) В органите на НДСВ могат да участват само негови членове.

(3) Политическият съвет създава експертни съвети, комисии и други помощни органи, които да подпомагат дейността на НДСВ.

(4) В своята дейност НДСВ си сътрудничи с младежки, професионални, тематични и други неправителствени организации.

(5) Националният съвет определя организациите, които имат статут на младежка и женска организации на партията.

КОНГРЕС

Чл. 13. (1) Конгресът е върховен орган на НДСВ.

(2) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Делегатите на конгреса се определят от общинските събрания.

(3) (нова, VII ИК 27.10.2013 г., влиза в сила от 01.01.2014 г.) Право да гласуват и да бъдат избирани за делегати имат само членове, които са приети в НДСВ поне 3 месеца преди датата на общинското събрание.

(4) (стара ал. 3, VI РК 17.06.2012 г.) Делегати на Конгреса по право са съпредседателите, членовете на Политическия и Националния съвет, и членовете на Контролния съвет

(5) (стара ал. 4, изм., VI РК 17.06.2012 г.) Графикът и редът за провеждане на общинските събрания за избор на делегати и нормата на представителство се определят с решението на Националния съвет за свикване на Конгреса.

Чл. 14. (1) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Конгресът се свиква най-малко веднъж на четири години с решение на Националния съвет. Конгресът може да се свика и по искане на 1/10 от членовете на НДСВ по предвидения в закона ред.

(2) Свикването се извършва чрез покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Конгреса и по чия инициатива се свиква той.

(3) Поканата се обнародва в „Държавен вестник“ и се поставя на видно място в сградата, където се намира адресът на НДСВ, не по-късно от един месец преди насрочения ден.

Чл. 15. Конгресът:

 1. приема и изменя програмните документи и Устава на НДСВ;
 2. избира и освобождава съпредседателите на НДСВ;
 3. (доп., VII ИК 27.10.2013 г.) избира и освобождава членовете на Националния съвет и на Контролния съвет.
 4. приема отчета на Националния съвет, на Политическия съвет и на Контролния съвет;
 5. (отп., VII ИК 27.10.2013 г.)
 6. (стара т.6) приема решение за сливане с, вливане в или приемане на вливаща се друга политическа партия, за отделяне или разделяне на две или повече партии, както и за прекратяване на НДСВ.

Чл. 16. По въпроси, които не са включени в дневния ред на Конгреса, не могат да се приемат решения.

Чл. 17. Конгресът може да заседава и приема решения, ако на него присъстват повече от половината от всички делегати. При липса на кворум Конгресът се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и е законен, независимо от броя на присъстващите делегати.

Чл. 18. (1) Всеки делегат на Конгреса има право на един глас.

(2) Конгресът приема решенията си с мнозинство от повече от половината от присъстващите.

(3) Решенията по чл. 15, т. 1 и т. 5 от Устава се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

Чл. 19. (1) Националният съвет се състои от:

 1. (нова, VI РК 17.06.2012 г.) Съпредседателите на НДСВ;
 2. (изм., VIII ИК 09.05.2015; изм., VII ИК 27.10.2013 г.; стара т.1, изм. VI РК 17.06.2012 г.) от 31 членове, избрани от Конгреса за срок от четири години. Всички номинирани за членове на Националния съвет се подреждат в листа, съобразно броя на получените гласове при гласуването на Конгреса. Първите 31 се считат за избрани. На мястото на прекратили членството си в Националния съвет влиза следващия от листата. При равенство в гласовете предимство имат номинираните от МИР с по-голям брой мандати.
 3. (стара т.2) областните председатели;
 4. (стара т.3) народните представители, министрите, заместник-министрите и членовете на Европейския парламент, които са членове на НДСВ;
 5. (стара т.4) областните управители и заместник областните управители, които са членове на НДСВ
 6. (стара т.5) председателите на младежката и женската организации на НДСВ.
 7. (нова, VI РК 17.06.2012 г.) председателят, заместник-председателите и секретаря на градската организация на НДСВ в гр. София;

(2) Всеки член има право на един глас.

(3) В заседанията на Националния съвет могат да участват със съвещателен глас представители на гражданските организации.

Чл. 20. (1) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Националният съвет се свиква на редовни заседания от съпредседателите на НДСВ не по-рядко от веднъж на шест месеца. Националният съвет се свиква на извънредни заседания от съпредседателите на НДСВ, както и по инициатива на 1/10 от неговите членове.

(2) Съпредседател на НДСВ ръководи заседанията на Националния съвет и координира дейността му. В негово отсъствие тези функции се изпълняват от упълномощен от съпредседателя заместник-председател.

(3) (нова, VIII ИК 09.05.2015 г.) Когато заседанието на Националния съвет се свиква на извънредно заседание по инициатива на 1/10 от членовете му, те определят и лице, което да председателства заседанието, при условие, че никоя от хипотезите на предходната алинея не е осъществена.

Чл. 21. Националният съвет:

 1. определя насоките на дейността на партията между два конгреса;
 2. (изм., VII ИК 27.10.2013 г., изм., VI РК 17.06.2012 г.) избира членовете на Политическия съвет, в това число по предложение на съпредседателите до петима заместник-председатели;
 3. взема решения по политическата стратегия и тактика на НДСВ, в това число за участието на партията в предизборни и управленски коалиции;
 4. (изм., VI РК 17.06.2012 г.) утвърждава кандидатурите на партията за президент и вицепрезидент и за членове нa Европейския парламент;
 5. приема решение за свикване на Конгрес;
 6. приема изготвения от Политическия съвет бюджет и отчета за изпълнението му;
 7. (нова, VII ИК 27.10.2013 г.)  определя размера на членския внос за всяка следваща година.

Чл. 22. (1) Националният съвет може да заседава, ако присъстват повече от половината от неговите членове.

(2) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Националният съвет приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите, доколкото в закона или в този Устав не е предвидено друго.

Чл. 22а. Член на Националния съвет може да го напусне по свое желание. Мандатът се прекратява с факта на подаване на писмено заявление.

ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ

Чл. 23. (1) (доп., VII ИК 27.10.2013 г.) Политическият съвет се състои от 15 до 21 членове, в това число съпредседателите на партията и организационният секретар.

(2) (доп., VI РК 17.06.2012 г.) Министрите и членовете на Европейския парламент, които са членове на НДСВ, могат да участват в заседанията на Политическия съвет с право на съвещателен глас.

(3) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) По предложение на съпредседателите на заседания на Политическия съвет могат да бъдат канени представители на НДСВ, както и други лица, ангажирани в обществени организации, институции или академичните среди.

(4) Съпредседател на НДСВ ръководи заседанията на Политическия съвет и координира дейността му. В негово отсъствие тези функции се изпълняват от упълномощен от него заместник-председател.

Чл. 24. (1) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Политическият съвет заседава не по-рядко от веднъж месечно. Заседанията се свикват от съпредседателите.

(2) Извънредни заседания на Политическия съвет се свикват от съпредседателите  по тяхна инициатива или по искане на 1/3 от членовете му.

Чл. 25. Политическият съвет:

 1. осъществява оперативното политическо ръководство на НДСВ въз основа на решенията на Конгреса и Националния съвет;
 2. приема решения по текущи политически въпроси;
 3. (нова, VI РК 17.06.2012 г.) Приема решения за участие в избори;

4 (стара т. 3.) изготвя проект за бюджет и отчет за изпълнението му;

5 (стара т. 4) организира дейността на партията във връзка с провеждането на избори за народни представители, за членове на Европейския парламент и за президент и вицепрезидент и избира централен предизборен щаб;

6 (стара т.5, изм. и доп., VI РК 17.06.2012 г.) приема процедурни правила за издигане на кандидатите на НДСВ в европейски, президентски, парламентарни и местни избори;

7 (нова, VI РК 17.06.2012 г.) Утвърждава листите с кандидати за народни представители;

 1. (стара т.6, изм. VI РК 17.06.2012 г.) предлага на Националния съвет за утвърждаване кандидатурите за президент и вицепрезидент и за членове на Европейския парламент или снемане на политическо доверие от тях;
 2. (стара т.7, изм., VII ИК 27.10.2013 г.) по предложение на съпредседателите се избира сред членовете на Националния и Политическия съвет организационен секретар и се определят неговите функции;
 3. (стара т.8) създава консултативни съвети и експертни групи;
 4. (стара т.9) приема правилници и вътрешни актове, които уреждат оперативната дейност на партията;
 5. (стара т.10) приема решение за промяна на адреса на НДСВ;
 6. (стара т.11) приема решения за осъществяване на издателска и друга разрешена от закона дейност;
 7. (стара т.12) се отчита за дейността си на всяко заседание на Националния съвет.

Чл. 26. Политическият съвет може да провежда заседания, ако присъстват повече от половината от членовете му.

Чл. 27. (1) Всеки член на Политическия съвет има право на един глас.

(2) Политическият съвет приема решенията си с мнозинство повече от половината от своите членове, доколкото в закона или в този устав не е предвидено друго.

(3) (нова, VI РК 17.06.2012 г.) При необходимост Политическият съвет може да приема решения неприсъствено на подпис.

Чл. 27а. Член на Политическия съвет може да го напусне по свое желание. Мандатът се прекратява с факта на подаване на писмено заявление.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ

Чл. 28. (изм., VIII ИК 09.05.2015 г.; изм., VI РК 17.06.2012 г.) Конгресът избира Съпредседатели на НДСВ трима души за срок от четири години.

Чл. 29. (1) (изм., VIII ИК 09.05.2015 г.)Съпредседателите на НДСВ:

 1. представляват НДСВ заедно;
 2. свикват и ръководят заседанията на Националния и Политическия съвет.
 3. организират изпълнението на решенията на ръководните органи на партията;
 4. формулират политическите позиции на партията по текущи въпроси, възникнали между заседанията на Политическия съвет, които изискват незабавна реакция;
 5. назначават и освобождават служителите в администрацията на партията.

(2) (изм., VIII ИК 09.05.2015 г.) Съпредседателите могат да делегират отделни правомощия по този устав на заместник-председатели на Политическия съвет и на секретаря за определен срок.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 30. (1) Контролният съвет е контролен орган на НДСВ.

(2) Контролният съвет се състои от 5 членове, избирани от Конгреса.

(3) (доп. VIII ИК 09.05.2015 г.; изм., VI РК 17.06.2012 г.) Членовете на Контролния съвет се избират за срок от четири години. Всички номинирани за членове на Контролния съвет се подреждат в листа, съобразно броя на получените гласове при гласуването от Конгреса. Първите 5 се считат за избрани. На мястото на прекратили членството си в Контролния съвет влиза следващия от листата. При равенство в гласовете предимство имат номинираните от МИР с по-голям брой мандати.

(4) Членовете на Контролния съвет избират помежду си председател, който ръководи заседанията на съвета и координира дейността му.

Чл. 31. Контролният съвет:

 1. следи за спазването на Устава и програмните документи на НДСВ и изпълнението на решенията на Конгреса, Националния съвет и Политическия съвет;
 2. извършва ревизия на финансово-счетоводната дейност на НДСВ веднъж годишно или по искане на съпредседателите;
 3. проверява отчетността и деловодната работа на областните и общинските председатели;
 4. разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения;
 5. разглежда и се произнася по жалби срещу решения за изключване на членове;
 6. периодично информира за дейността си Националния съвет и представя отчет пред Конгреса.

Чл. 32. Контролният съвет може да провежда заседания, ако присъстват повече от половината от членовете му.

Чл. 33. (1) Всеки член на Контролния съвет има право на един глас.

(2) Контролният съвет приема решенията си с мнозинство повече от половината от своите членове.

Чл. 33а. Член на Контролния съвет може да го напусне по свое желание. Мандатът се прекратява с факта на подаване на писмено заявление.

ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ

Чл. 34. (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Териториални структури на НДСВ са:

 1. клуб – на територията на една или няколко избирателни секции;
 2. общинска организация – на територията на една община;
 3. (нова, VI РК 17.06.2012 г.) районна организация – в столицата и градовете с районно деление на територията на един район;
 4. (нова, VI РК 17.06.2012 г.) градска организация – в столицата и градовете с районно деление;
 5. (стара т. 3, изм., VI РК 17.06.2012 г.) областни съвети – на територията на една област;
 6. (нова,  VI РК 17.06.2012 г.) На територията на област Пловдив се обособяват две областни организации: Пловдив-град и Пловдив-област.

Чл. 34а. (1) (доп., VI РК 17.06.2012 г.) Клубът е структурна единица на общинската организация на НДСВ, която се учредява на територията на една или повече избирателни секции по инициатива на членове на партията или с решение на общинското ръководство от не по-малко от 3 членове на партията. Дейността на клуба се ръководи от председател, избран от членския състав.

(2) Клубът организира изпълнението на решенията на общинската организация на територията на избирателните секции, които обхваща.

(3) Клубът приема правила за своята организация и дейност, който се утвърждават от общинското ръководство.

(4) Клуб може да се създаде и в община, в която няма достатъчен брой членове за създаване на общинска организация според изискванията на чл. 34б, ал. 2. В този случай учредяването на клуб става по инициатива на не по-малко от 3 членове на партията и се утвърждава с решение на съответния областен съвет.

Чл. 34б. (1) (доп., VI РК 17.06.2012 г.) Общинската организация е основна териториална структура на партията, която се състои от всички членове, които са подали заявление за членство в съответната общинска организация.

(2) (изм., VIII ИК 09.05.2015 г.) Общинска организация се учредява от не по-малко от 11 души-членове на партията. В общини с население под 20 000 души общинска организация се учредява от не по-малко от 7 души.

(3) Общинската организация, създадена по реда на ал. 2 може да осъществява дейност на територията на съответната община от името на партията след утвърждаването й от Политическия съвет.

(4) Правилата за устройството и дейността на общинските организации се прилагат и за районните организации на територията на един район в столицата и градовете с районно деление.

(5) (нова, VI РК 17.06.2012 г.) В градове с районно деление се учредява една градска организация, която включва районните организации на територията на всички райони.

Чл. 34в. (1) (изм. и доп., VI РК 17.06.2012 г.) Висш орган на общинската (районната) организация е общинското (районното) събрание, което се състои от всички членове на партията в общината (района) и се провежда поне два пъти годишно по инициатива на общинското (районното) ръководство на партията, на най-малко една четвърт от партийните членове в общината (района), по /инициатива/ предложение на областния председател или по решение на Политическия съвет.

(2) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Когато членовете в една община са повече от 100 (сто), общинското събрание се провежда на делегатски принцип, като нормата на представителство се определя от общинското ръководство.

(3) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Общинското събрание е законно, ако присъстват повече от половината от имащите право да участват. При липса на кворум, заседанието се отлага с 1 (един) час при същия дневен ред и се провежда с явилите се делегати. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(4) (изм. и доп., VI РК 17.06.2012 г.) Копия от протокола от общинското (районното) събрание и от присъствения списък на членовете, съответно делегатите, се изпращат на областния председател и на Политическия съвет.

(5) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Общинското събрание:

 1. приема отчет на общинското (районното) ръководство за политическото и организационно развитие на общинската (районната) организация;
 2. (доп., VI РК 17.06.2012 г.) избира общинско ръководство в състав от трима до петима членове, в това число общински председател, за срок от четири  години.
 3. (изм., VI РК 17.06.2012 г.) утвърждава кандидатурите за общински съветници и кметове на НДСВ на територията на съответната община с изключение на столицата.

(6) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Политическият съвет може да наложи вето върху  кандидатури, утвърдени по реда на ал. 5, т. 3, когато са допуснати груби нарушения на този устав при провеждането на съответното общинско събрание или кандидатурите грубо увреждат интересите и обществения авторитет на партията. В такъв случай общинското събрание издига нови кандидатури в срок до 14 дни.

(7) (изм. и доп, VI РК 17.06.2012 г.) В столицата кандидатът за кмет на община, както и кандидатите за общински съветници, се предлагат от районните организации, одобряват се от градската организация  и се утвърждават от Политическия съвет.

Чл. 34г. (1) Общинското (районното) ръководство заседава не по-рядко от един път месечно. Заседанията се свикват от общинския (районния) председател или по инициатива на най-малко трима негови членове и са законни, ако присъстват повече от половината от членовете на общинското (районното) ръководство. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(2) Правомощията на общинския (районния) председател или на член на общинското (районното) ръководство, се прекратяват предсрочно при:

 1. оставка;
 2. поставяне под запрещение;
 3. oсъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
 4. (нова, VII ИК 27.10.2013 г.) продължителна невъзможност да упражнява длъжността си /повече от 3м/ поради болест или отсъствие от страната.

(3) Обстоятелството по ал. 2, т. 3 се констатира от общинския съвет.

(4) В изключителни случаи при наличие на грубо нарушение на този устав или системно неизпълнение на решения на Конгреса и ръководните органи на НДСВ, Политическият съвет може с мотивирано решение да прекрати предсрочно мандата на общински председател или член на общинско ръководство. Решението на Политическия съвет подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Контролния съвет, който се произнася в срок от 14 дни.

(5) (нова, VIII ИК 09.05.2015 г.) Председателят на общинската организация е отговорен за актуалността на списъчния състав на организацията.

Чл. 35. (1) Областният съвет се състои от:

 1. (нова., VI РК 17.06.2012 г.) областния председател;
 2. (стара т.1) общинските председатели на територията на една област;
 3. (отп., VI РК 17.06.2012 г.)
 4. (нова, VI РК 17.06.2012 г.) кметове на общини и населени места и общински съветници, членове на НДСВ;
 5. (доп, VII ИК 27.10.2013 г.; стара т.3, изм. и доп., VI РК 17.06.2012 г.) членовете на Националния съвет, Политическия съвет и Контролния съвет, които имат постоянен или настоящ адрес в съответната област, народни представители, избирани от съответния район, областни управители и заместник областни управители от НДСВ.

(2) (отп., VI РК 17.06.2012 г.)

(2) (стара ал.3) Областният съвет:

 1. организира изпълнението на решенията на националните ръководни органи на територията на една област;
 2. (нова., VII ИК 27.10.2013 г.) предлага на Политическия съвет проектите за листи с кандидатите за народни представители, включително и техните водачи;
 3. (изм., VIII ИК 09.05.2015 г.;) предлага кандидати от своя МИР за членове на Националния съвет;
 4. (стара 2.) координира работата на общинските организации;
 5. (стара 3.) решава регионални политически въпроси.

(3) (изм, VII ИК 27.10.2013 г.; стара ал.4, доп., VI РК 17.06.2012 г.) Областният съвет избира от своя състав областен председател за срок от четири години, който координира неговата дейност и води регистъра на членовете на НДСВ в съответната област. Областният председател встъпва в длъжност след утвърждаването му от Политическия съвет.

(4) (стара ал.5) Мандатът на областния председател се прекратява предсрочно при:

 1. оставка;
 2. поставяне под запрещение;
 3. осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
 4. (нова, VII ИК 27.10.2013 г.) продължителна невъзможност да упражнява длъжността си /повече от 3м/ поради болест или отсъствие от страната.

(5) (стара ал.6) Обстоятелството по ал. 4, т. 3 се констатира от Областния съвет.

(6) (стара ал.7) В изключителни случаи при наличие на грубо нарушение на този устав или системно неизпълнение на решения на Конгреса и ръководните органи на НДСВ, Политическият съвет може с мотивирано решение да прекрати предсрочно мандата на областен председател. Решението на Политическия съвет подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Контролния съвет, който се произнася в срок от 14 дни.

Чл. 35а. (1) Заседанията на Областния съвет се провеждат не по-рядко от веднъж на 6 (шест) месеца по инициатива на областния председател или по искане на най-малко една четвърт от членовете му. Те са законни, ако присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Копия от протоколите от заседанията на Областния съвет и от присъствените списъци се изпращат на Политическия съвет в 7-дневен срок от провеждането им.

(3) В края на всяка календарна година Областните съвети изпращат на Политическия съвет годишен отчет за дейността на областната организация.

Чл. 36. (изм., VI РК 17.06.2012 г.) В случай, че в продължение на повече от една година без основателни причини общинска организация не свиква общински събрания или заседания на общинското ръководство по предвидения в този устав ред, или Областен съвет не провежда заседания по реда на чл.35а., Политическият съвет може да вземе решение за тяхното разпускане, като със същото решение се определя и временно общинско, съответно областно ръководство, което организира учредяването на нова общинска организация, съответно формирането на нов Областен съвет в срок от шест месеца.

Чл. 36а. (1) Областните съвети провеждат и координират политиката на НДСВ в съответния избирателен район.

(2) На заседанията на Областните съвети се разяснява политиката на НДСВ, решенията на Политическия съвет и Националния съвет, докладват се протоколите от заседанията на общинските събрания и се обсъждат актуални политически въпроси.

(3) За заседанията на Областните съвети се води протокол.

Чл. 37. (1) (отп., VII ИК 27.10.2013 г.)    (2) (отп., VII ИК 27.10.2013 г.)

(3) (отп., VII ИК 27.10.2013 г.)            (4) (отп., VII ИК 27.10.2013 г.)

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 37. (стар Чл.38.) Дейността на НДСВ се финансира от собствени приходи и от държавни субсидии.

Чл. 38. (стар Чл. 39.) (1) Собствените приходи на НДСВ могат да бъдат от:

 1. членски внос;
 2. приходи от издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост;
 3. наеми и ползване на имоти;
 4. дарения и завещания, направени от физически лица;
 5. (отп., VI РК 17.06.2012 г.)
 6. (стара т.6) лихва от собствени средства.

(2) Приходите от членски внос служат за финансиране на дейността на местните органи на НДСВ.

Чл. 39. (стар Чл. 40.) НДСВ ползва държавни субсидии в случаите и по реда, определени в закона.

Чл. 40. (стар Чл. 41.) Финансовият контрол на приходите и разходите на НДСВ се осъществява по предвидения в закона и този Устав ред.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 41. (стар Чл. 42.) НДСВ се прекратява при:

 1. решение за сливане с или вливане в друга партия;
 2. решение за разделяне на две или повече партии;
 3. решение за саморазпускане;
 4. разпускане с решение на Софийския градски съд по искане на прокурор.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 42. (стар Чл. 43.) Учредителното събрание на НДСВ може да приeма всички решения, които са от компетентността на Конгрес.

Чл. 43. (стар Чл. 44.) Учредител, който към момента на учредяването членува в друга политическа партия, следва да я напусне в тримесечен срок от датата на учредителното събрание на НДСВ.

 Чл. 44. (стар Чл. 45.) За всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Заварените при влизането в сила на тези изменения в Устава на НДСВ общински и областни структури на партията привеждат дейността си в съответствие с изискванията на раздел „Териториални структури” в срок от шест месеца.
 • 2. Навсякъде в Устава термините „общински координатор” и „областен координатор” се заменят съответно с „общински председател” и „областен председател”.
 • 3. (нов, VI РК 17.06.2012 г.) Навсякъде в Устава терминът „общинска (районна) конференция” се заменя с „общинско (районно) събрание”.
 • 4. (стар § 3)  До избирането на областни председатели в срока по § 1 от Преходните и заключителни разпоредби, за членове на Националния съвет по смисъла на чл. 19, ал. 1, т. 2 се считат заварените областни координатори.
 • 5. (стар § 4) Сътрудници на Шесто управление на бившата Държавна сигурност не могат да бъдат членове на националните ръководни и контролни органи на партията, както и на общинските и областните ръководства.
 • 6. (нов, VIII ИК 09.05.2015 г.) Навсякъде в Устава терминът “Председател” се заменя със “Съпредседатели”.

 

Този устав е приет единодушно от учредителите на Политическа партия „НДСВ“ на 6 април 2002 година, изменен и допълнен на Втория, Третия, Четвъртия, Петия, Шестия и Седмия конгрес на НДСВ, проведени съответно на 15 октомври 2005 година, на 3 юни 2007 година, на 18 октомври 2008 година, на 28 ноември 2009 година, на 17 юни 2012 година, и на 27 октомври 2013 година и е неразделна част от Учредителния акт.