Документи :: УСТАВ

УСТАВ

Размер на шрифта: a |a |a|

УСТАВ


НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” НДСВ


VIII Извънреден Конгрес на НДСВ


София, 09 май 2015 г.


 

СТАТУТ


Чл. 1. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ (наричано по-нататък НДСВ) е политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.


НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК


Чл. 2. (1) (доп., VI РК 17.06.2012 г.) Наименованието на Политическата партия е НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ (с абревиатура НДСВ).


(2) Седалището на Политическа партия “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” е гр. София, а адресът е район Оборище, ул. „Врабча” 23.


(3) Наименованието на НДСВ, седалището и адресът се поставят върху всички негови документи и издания


(4) НДСВ не се ограничава със срок.


СИМВОЛИ


Чл. 3. (1) Символите на НДСВ са знак, знаме и печат.


(2) НДСВ има свой знак – седефена раковина на жълт фон.


(3) Знамето на НДСВ е с правоъгълна форма с жълт цвят и изобразен в средата знак на НДСВ


(4) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Печатът на НДСВ е кръгъл, с изобразен в центъра знак и изписано наименованието на Политическа партия НДСВ в кръг.


ЦЕННОСТИ И ЦЕЛИ


Чл. 4. НДСВ е либерална партия – част от семейството на европейските либерали, демократи и реформатори, която приема програмните документи на Либералния интернационал и основава своите политики върху следните основни ценности:


1. свобода и отговорност;


2. морал и почтеност;


3. справедливост и толерантност;


4. граждански права и равенство на възможностите;


5. солидарност;


6. (изм., VII ИК 27.10.2013 г.) субсидиарност.


Чл. 5. Целите на НДСВ са:


1. утвърждаване на Република България като свободна и демократична правова държава с развито гражданско общество;


2. гарантиране на основните човешки права и свободи, и религиозна толерантност;


3. обединяване около националните идеали;


4. (нова, VII ИК 27.10.2013 г.) утвърждава равенството пред закона и премахването на всякакви форми на скрито и явно ползване на привилегии или дискриминация, основани на партийна, етническа, религиозна и друга принадлежност или икономически статус.


5. (стара т.4) утвърждаване на културните и духовните ценности на българския народ;


6. (стара т.5) повишаване на жизненото равнище;


 7. (стара т.6, изм., VII ИК 27.10.2013 г.) специални грижи за децата, младежта и лицата в неравностойно положение;


8. (нова, VII ИК 27.10.2013 г.) преодоляване на демографската криза.


9. (стара т.7) стимулиране на пазарната икономика и подобряване на инвестиционния климат;


10. (стара т.8) стимулиране на частната собственост, предприемачеството и конкуренцията;


11. (стара т.9) въвеждане на правила и институции, насочени към премахване на корупцията и ограничаване на престъпността;


12. (стара т.10, изм., VII ИК 27.10.2013 г.) утвърждаване на международния авторитет на Република България чрез ефективно и устойчиво участие в европейските и евроатлантическите структури;


13. (нова, VII ИК 27.10.2013 г.) подкрепа на структурите на гражданското общество и  партньорство с тях.


Чл. 6. НДСВ постига целите си чрез:


1. предвидените от Конституцията и законите органи и процедури за участие в политическия живот;


2. взаимодействие с български и чуждестранни формации, които са лоялни към демокрацията и общочовешките ценности;


3. сътрудничество с международни организации, чиито приоритети са регионалната и глобалната сигурност, защитата и гарантирането на човешките права.


ЧЛЕНОВЕ


Чл. 7. (1) Член на НДСВ може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, живеещ в или извън България, който:


1. притежава избирателни права;


2. приема неговия Устав и програмни документи;


3. не е член на друга политическа партия;


4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;


5. е готов да работи за осъществяване на неговите цели и задачи.


(2) Членуването в НДСВ е доброволно и е израз на лична воля и желание.


Чл. 8. (1) (доп., VI РК 17.06.2012 г.) Приемането за член на НДСВ се извършва въз основа на писмено заявление от кандидата, декларация за приемане на Устава и програмните документи на НДСВ и за съответствие с изискванията на чл. 7 от този Устав, подадени до общинския председател, по постоянния или настоящ адрес на кандидата.


(2) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Членството в НДСВ възниква от момента на решението на общинското събрание за приемане на новия член.


(3) (изм., V ИК 28.11.2009 г.) Решението за отказ за приемане на член подлежи на обжалване пред областния съвет. Жалбата се подава до областния председател в 7-дневен срок от уведомяването. Областният съвет се произнася с решение в едномесечен срок от подаването на жалбата. Решението на областния съвет е окончателно.


(4) Общинският председател изпраща копие от решението за приемане на нов член на областния председател, който вписва новия член в областния партиен регистър. Областният председател не по-рядко от веднъж месечно изпраща копия от решенията за приемане на нови членове на Политическия съвет.


(5) Учредителите на НДСВ стават негови членове с факта на участието си в учредяването.


(6) Данните по ал. 4 се вписват ежемесечно в национален електронен регистър на членовете на НДСВ. За поддържането на регистъра отговаря организационният секретар на НДСВ.


(7) (нова, VI РК 17.06.2012 г.) Приетият за член на НДСВ членува в организацията на партията в общината, посочена в заявлението му.


Чл. 9. (1) Всеки член на НДСВ има право:


1. да изразява мнението си, да прави предложения и да участва при вземането на решения и в провеждането на политиката на НДСВ по предвидения в Устава ред;


2. да избира и да бъде избиран в органите на НДСВ в съответствие с разпоредбите на този Устав;


3. да участва в предварителни избори за определяне на кандидати на НДСВ за изборни длъжности;


4. да иска и да получава информация от партийните органи;


5. да участва лично, когато се обсъжда партийното му положение и дейност.


(2) (отпада, VII ИК 27.10.2013 г.)


Чл. 10. (1) Всеки член на НДСВ е длъжен:


1. да спазва Устава и да отстоява ценностите на НДСВ;


2. да допринася за доброто име и успешната политика на НДСВ и да работи за осъществяване на неговите цели и задачи;


3. (изм., VII ИК 27.10.2013 г.) да плаща членски внос в размер, определен от Националния съвет;


4. да изпълнява решенията на органите на НДСВ.


(2) Общинското събрание може да освободи член на НДСВ от заплащане на членски внос по социални причини.


Чл. 11. (1) Членството в НДСВ се прекратява:


1. доброволно – от момента на подаване на заявлението за прекратяване на членството пред съответния общински председател, който го препраща на областния председател за вписване в областния партиен регистър;


2. с изключване – по решение на общинското ръководство при поведение, което грубо уврежда интересите на НДСВ или противоречи на Устава, програмните документи или решенията на неговите органи, или осъждане за умишлено престъпление от общ характер;


3. при отпадане – от момента на констатирането от общинското събрание на:


а) системно неплащане на членския внос, удостоверено с най-малко две писмени покани от общинското ръководство към съответния член за плащане на дължим членски внос за повече от една година;


б) системно неучастие в дейността на НДСВ;


4. в други предвидени от закона случаи.


(2) В случаите по ал. 1, т. 2, решението за изключване може да се вземе и от Политическия съвет.


(3) Решението за изключване подлежи на обжалване пред Контролния съвет. Жалбата се подава в 7-дневен срок от уведомяването. Обжалването не спира изпълнението на решението. Решението на Контролния съвет е окончателно.


Чл. 11а. (1) и (2) (отп., VII ИК 27.10.2013 г.)


Чл. 11б. т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 (отп., VII ИК 27.10.2013 г.)


Чл. 11в. (отп., VII ИК 27.10.2013 г.)


Чл. 11г. (отп., VII ИК 27.10.2013 г.)


ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ


Чл. 12. (1) Централни органи на НДСВ са:


1. Конгрес;


2. Национален съвет;


3. Политически съвет;


4. Съпредседатели;


5. Контролен съвет.


(2) В органите на НДСВ могат да участват само негови членове.


(3) Политическият съвет създава експертни съвети, комисии и други помощни органи, които да подпомагат дейността на НДСВ.


(4) В своята дейност НДСВ си сътрудничи с младежки, професионални, тематични и други неправителствени организации.


(5) Националният съвет определя организациите, които имат статут на младежка и женска организации на партията.


КОНГРЕС


Чл. 13. (1) Конгресът е върховен орган на НДСВ.


(2) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Делегатите на конгреса се определят от общинските събрания.


(3) (нова, VII ИК 27.10.2013 г., влиза в сила от 01.01.2014 г.) Право да гласуват и да бъдат избирани за делегати имат само членове, които са приети в НДСВ поне 3 месеца преди датата на общинското събрание.


(4) (стара ал. 3, VI РК 17.06.2012 г.) Делегати на Конгреса по право са съпредседателите, членовете на Политическия и Националния съвет, и членовете на Контролния съвет


(5) (стара ал. 4, изм., VI РК 17.06.2012 г.) Графикът и редът за провеждане на общинските събрания за избор на делегати и нормата на представителство се определят с решението на Националния съвет за свикване на Конгреса.


Чл. 14. (1) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Конгресът се свиква най-малко веднъж на четири години с решение на Националния съвет. Конгресът може да се свика и по искане на 1/10 от членовете на НДСВ по предвидения в закона ред.


(2) Свикването се извършва чрез покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Конгреса и по чия инициатива се свиква той.


(3) Поканата се обнародва в „Държавен вестник“ и се поставя на видно място в сградата, където се намира адресът на НДСВ, не по-късно от един месец преди насрочения ден.


Чл. 15. Конгресът:


1. приема и изменя програмните документи и Устава на НДСВ;


2. избира и освобождава съпредседателите на НДСВ;


3. (доп., VII ИК 27.10.2013 г.) избира и освобождава членовете на Националния съвет и на Контролния съвет.


4. приема отчета на Националния съвет, на Политическия съвет и на Контролния съвет;


5. (отп., VII ИК 27.10.2013 г.)


5. (стара т.6) приема решение за сливане с, вливане в или приемане на вливаща се друга политическа партия, за отделяне или разделяне на две или повече партии, както и за прекратяване на НДСВ.


Сподели: facebook logo svejo logo

Прикачени файлове

ustav-pp-ndsv-sgs.pdf - pdf - 444 Kb

ALDE    European Parliament ELDR