Документи :: УСТАВ

УСТАВ

Размер на шрифта: a |a |a|

УСТАВ


НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” НДСВ


VIII Извънреден Конгрес на НДСВ


София, 09 май 2015 г.


 

СТАТУТ


Чл. 1. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ (наричано по-нататък НДСВ) е политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.


НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК


Чл. 2. (1) (доп., VI РК 17.06.2012 г.) Наименованието на Политическата партия е НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД“ (с абревиатура НДСВ).


(2) Седалището на Политическа партия “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” е гр. София, а адресът е район Оборище, ул. „Врабча” 23.


(3) Наименованието на НДСВ, седалището и адресът се поставят върху всички негови документи и издания


(4) НДСВ не се ограничава със срок.


СИМВОЛИ


Чл. 3. (1) Символите на НДСВ са знак, знаме и печат.


(2) НДСВ има свой знак – седефена раковина на жълт фон.


(3) Знамето на НДСВ е с правоъгълна форма с жълт цвят и изобразен в средата знак на НДСВ


(4) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Печатът на НДСВ е кръгъл, с изобразен в центъра знак и изписано наименованието на Политическа партия НДСВ в кръг.


ЦЕННОСТИ И ЦЕЛИ


Чл. 4. НДСВ е либерална партия – част от семейството на европейските либерали, демократи и реформатори, която приема програмните документи на Либералния интернационал и основава своите политики върху следните основни ценности:


1. свобода и отговорност;


2. морал и почтеност;


3. справедливост и толерантност;


4. граждански права и равенство на възможностите;


5. солидарност;


6. (изм., VII ИК 27.10.2013 г.) субсидиарност.


Чл. 5. Целите на НДСВ са:


1. утвърждаване на Република България като свободна и демократична правова държава с развито гражданско общество;


2. гарантиране на основните човешки права и свободи, и религиозна толерантност;


3. обединяване около националните идеали;


4. (нова, VII ИК 27.10.2013 г.) утвърждава равенството пред закона и премахването на всякакви форми на скрито и явно ползване на привилегии или дискриминация, основани на партийна, етническа, религиозна и друга принадлежност или икономически статус.


5. (стара т.4) утвърждаване на културните и духовните ценности на българския народ;


6. (стара т.5) повишаване на жизненото равнище;


 7. (стара т.6, изм., VII ИК 27.10.2013 г.) специални грижи за децата, младежта и лицата в неравностойно положение;


8. (нова, VII ИК 27.10.2013 г.) преодоляване на демографската криза.


9. (стара т.7) стимулиране на пазарната икономика и подобряване на инвестиционния климат;


10. (стара т.8) стимулиране на частната собственост, предприемачеството и конкуренцията;


11. (стара т.9) въвеждане на правила и институции, насочени към премахване на корупцията и ограничаване на престъпността;


12. (стара т.10, изм., VII ИК 27.10.2013 г.) утвърждаване на международния авторитет на Република България чрез ефективно и устойчиво участие в европейските и евроатлантическите структури;


13. (нова, VII ИК 27.10.2013 г.) подкрепа на структурите на гражданското общество и  партньорство с тях.


Чл. 6. НДСВ постига целите си чрез:


1. предвидените от Конституцията и законите органи и процедури за участие в политическия живот;


2. взаимодействие с български и чуждестранни формации, които са лоялни към демокрацията и общочовешките ценности;


3. сътрудничество с международни организации, чиито приоритети са регионалната и глобалната сигурност, защитата и гарантирането на човешките права.


ЧЛЕНОВЕ


Чл. 7. (1) Член на НДСВ може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, живеещ в или извън България, който:


1. притежава избирателни права;


2. приема неговия Устав и програмни документи;


3. не е член на друга политическа партия;


4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;


5. е готов да работи за осъществяване на неговите цели и задачи.


(2) Членуването в НДСВ е доброволно и е израз на лична воля и желание.


Чл. 8. (1) (доп., VI РК 17.06.2012 г.) Приемането за член на НДСВ се извършва въз основа на писмено заявление от кандидата, декларация за приемане на Устава и програмните документи на НДСВ и за съответствие с изискванията на чл. 7 от този Устав, подадени до общинския председател, по постоянния или настоящ адрес на кандидата.


(2) (изм., VI РК 17.06.2012 г.) Членството в НДСВ възниква от момента на решението на общинското събрание за приемане на новия член.


(3) (изм., V ИК 28.11.2009 г.) Решението за отказ за приемане на член подлежи на обжалване пред областния съвет. Жалбата се подава до областния председател в 7-дневен срок от уведомяването. Областният съвет се произнася с решение в едномесечен срок от подаването на жалбата. Решението на областния съвет е окончателно.


(4) Общинският председател изпраща копие от решението за приемане на нов член на областния председател, който вписва новия член в областния партиен регистър. Областният председател не по-рядко от веднъж месечно изпраща копия от решенията за приемане на нови членове на Политическия съвет.


(5) Учредителите на НДСВ стават негови членове с факта на участието си в учредяването.


(6) Данните по ал. 4 се вписват ежемесечно в национален електронен регистър на членовете на НДСВ. За поддържането на регистъра отговаря организационният секретар на НДСВ.


(7) (нова, VI РК 17.06.2012 г.) Приетият за член на НДСВ членува в организацията на партията в общината, посочена в заявлението му.


Чл. 9. (1) Всеки член на НДСВ има право:


1. да изразява мнението си, да прави предложения и да участва при вземането на решения и в провеждането на политиката на НДСВ по предвидения в Устава ред;


2. да избира и да бъде избиран в органите на НДСВ в съответствие с разпоредбите на този Устав;


3. да участва в предварителни избори за определяне на к