Документи :: Програми

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Размер на шрифта: a |a |a|

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

(2005 - 2010 година)


Още през 2001 г. в предизборната си програма “България – добър дом за своите граждани” НДСВ определи образованието като национален приоритет.

Днес, водени от разбирането, че динамиката на глобализиращия се свят и новите потребности на икономиката и другите обществени сфери налагат промяна и в образователната политика, предлагаме да бъдат обсъдени и утвърдени приоритетите за изграждане на модерна образователна система.

Съзнаваме, че превръщането на българското образование в ефективна система, представляваща неразделна част от общоевропейското образователно пространство, е огромно предизвикателство и изисква обединените усилия на цялото българско общество – преподаватели, учащи се и родители, работодатели и синдикати, неправителствени организации, политици.

Убедени сме, че държавата трябва да гарантира съхраняването на традиционните ценности на българската образователна система и същевременно да способства за нейното осъвременяване и развитие.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА МОДЕРНИЗАЦИЯТА

    * Осигуряване на качествено образование за всички граждани, при запазване на традиционните ценности на българската образователна система и развитието й съобразно европейските и световните тенденции.
    * Осигуряване на правото на равен достъп до качествено образование за всички.
    * Гарантиране усвояването на основни знания и умения, необходими за успешната социализация на личността.
    * Ориентиране на образователните структури към осигуряване на широки възможности на учащите се за свободен избор.
    * Създаване на взаимна обвързаност между образованието, науката и приоритетите в икономическото развитие на България. Ориентиране на българското образование към икономиката на ХХІ век - икономика на знанието.
    * Формиране на физически и морално здрави личности, способни да поемат граждански отговорности, които познават и зачитат националните и общочовешки ценности, уважават законите и правата на другите, техния език, религия, култура.
    * Дългосрочно планиране и осигуряване на ресурсите, необходими за устойчивото развитие на образователната система.


ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МОДЕРНИЗАЦИЯТА

Равенство – Увеличаване на възможностите за равен достъп до образователната система и за пълноценно приобщаване на всички групи в неравностойно положение.

Устойчивост – Осъвременяване на българските образователни традиции и ценности, отчитащо европейските измерения в образованието и изградено върху широк обществен консенсус.

Прозрачност - Oсигуряване на пълна и обективна информация за всички участници в образователния процес, за цялото общество.

Партньорство – Сътрудничество между всички, свързани с образованието - държавни институции, учители, родители, работодатели, синдикати, неправителствени организации.

Конкуренция – Насърчаване на конкуренцията между учебните институции, независимо от формата им на собственост (държавна, общинска и частна), чрез предлагане на качествено и стимулиращо обучение.

Отвореност - Превръщане на образованието в гъвкава система, отворена към развитието на икономиката и адаптивна към пазара на труда в Европейския съюз.


ОСНОВНИ НАСОКИ НА МОДЕРНИЗАЦИЯТА

І. Подобряване качеството и ефективността на средното образование


1. Осъвременяване на учебните програми

-  постигане на баланс между общообразователни и социални умения;

- ориентиране на учебните програми за общообразователна подготовка към изграждане на умения за прилагане на знанията в практически ситуации;

- ориентиране на учебните програми по професионална подготовка към потребностите на пазара на труда;

- осигуряване на междупредметни връзки и интердисциплинарно, интегрирано обучение;

- разработване и по-активно прилагане в учебните часове на програми по здравно и сексуално образование, в които се акцентира върху проблемите на пубертета, контрацепцията, предпазване от ХИВ/СПИН и наркотични зависимости.

2. Въвеждане на нови методи на преподаване, при които учениците са активна страна в учебния процес

- използване на интерактивни методи на обучение, обмен и прилагане на “добрите практики”, за превръщане на взаимодействието учител – ученик в партньорство;

- въвеждане в учебния процес по всички учебни предмети на нови информационни педагогически технологии, които поставят ученика в активна позиция при усвояване на знания и формиране на умения;

- организиране на учебния процес, като се отчитат индивидуалните интереси и възможности на ученика.

3. Приоритетно обучение по чужди езици

- осигуряване на чуждоезиковото обучение с правоспособни преподаватели;

- усъвършенстване и повишаване на ефективността на интензивното изучаване на чужди езици;

- постъпателно въвеждане на ранно чуждоезиково обучение и подобряване на условията (организационни, методически и кадрови), необходими за това.

4. Ранно компютърно обучение и масово въвеждане на информационните технологии в обучението на всички нива

- осигуряване на материална база за достъп до информационни и компютърни технологии (ИКТ) за всеки ученик;

- кадрово осигуряване на системата с правоспособни преподаватели по ИКТ;

- подготовка на учителите по общообразователните предмети за работа в информационна среда;

- изграждане на умения “как да се учи” в условията на свободен достъп до информация и подготовка за работа и живот в информационно общество;

- използване на различни форми на обучение за по-пълно обхващане в учебния процес на деца със специални образователни потребности.

5. Въвеждане на съвременни, обективни методи на оценяване при завършване на образователните етапи и степени

- разработване на съвременна система за оценяване на индивидуалните постижения на учениците, качеството на учебния процес и учебните програми, постижимостта на държавните образователни изисквания за учебно съдържание;

- създаване на независима институция за оценяване, която да изработва, апробира и въвежда в учебната практика различни видове стандартизирани изпитни материали за вътрешно и външно оценяване, като надеждни и обективни измерители;

- утвърждаване външното оценяване на постиженията на учениците в края на етап и при завършване на степен;

- утвърждаване на държавните зрелостни изпити като форма за оценяване при завършване на средно образование и използване на резултатите от тях за прием във висши училища.

6. Осигуряване на възможности за пряко прилагане на получените знания и умения в професионална среда

- включване в учебните програми от начална училищна възраст на наблюдаване и анализиране на различни трудови процеси, имащи отношение към изучаваното учебно съдържание;

- въвеждане на часове по практика за учениците от гимназиалния етап, които се обучават в общообразователни училища;

- стимулиране изграждането на допълнителни структури за дейности, съпътстващи учебния процес, с цел практическо прилагане на знанията: учебно- тренировъчни фирми, изследователски групи и др.;

- съобразяване на профилите и професиите, изучавани в гимназиалния етап, с тенденциите за развитие на пазара на труда;

- развиване у учениците дух на предприемачество и формиране на умения за започване и у