Документи :: Манифест и резолюции - Четвърти конгрес на НДСВ

Манифест и резолюции - Четвърти конгрес на НДСВ

Габрово, 18 октомври 2008 г.

Размер на шрифта: a |a |a|

МАНИФЕСТ
ПОЛИТИКАТА, ОТ КОЯТО СЕ НУЖДАЕ БЪЛГАРИЯ

„Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България, няма невъзможни неща.”
Симеон Сакскобургготски
Велико Търново, септември 2008

Обръщението на Симеон Сакскобургготски от 6 април 2001 г. сложи началото на НДСВ като широко обществено движение, с нова политика и нови икономически решения, с модерни идеи, с градивност, умереност и толерантност в политиката и управлението.

Реформаторското управление на НДСВ постави здрава основа на модернизацията на България.

 • Постигнахме мечтаното от поколения присъединяване към развития и модерен свят чрез пълноправно членство в НАТО и в Европейския съюз.
 • През последните години българската икономика расте устойчиво с едни от най-високите темпове в Европа, трайно нарасна заетостта и намаля безработицата.
 • Българските финансова и банкова системи днес са стабилни и гарантират спокойствието на хората и предприемачите в условията на световна финансова криза.
 • Въведени са най-ниските данъци и повече свобода за предприемчивите сред страните от развития демократичен свят.
 • Днес живеем по-спокойно, раждаемостта отново нараства, има работа за младите, образованите и трудолюбивите.
Политическата стабилност и предвидимост на НДСВ привлякоха инвеститорския интерес и създадоха възможност за бизнеса и семействата да планират бъдещето си в България.

Преодоляхме много трудности, направихме тежки, но необходими компромиси, допуснахме грешки и платихме немалка цена, но като загърбваме теснопартийните си интереси, имаме равносметката:

 • НДСВ реализира европейското и евроатлантическото членство на България.
 • НДСВ чрез своето участие във властта гарантира, че България няма да се върне назад.
 • НДСВ е партията на последователната работа, водеща до успех, на привързаността към политиките, които придвижват страната напред.
 • НДСВ работи за това България да е страната, в която българите имат повече възможности за успех, отколкото другаде. България да е страната, в която си струва да планираш живота си.
 • НДСВ подкрепя предприемчивите, конкурентоспособните и едновременно с това изповядва принципа на солидарността в обществото.
 • НДСВ залага на единение и консенсус, вместо на конфронтация и популизъм.

България се нуждае от политика, която гарантира свободата, достойнството и създаването на възможности за просперитет на всеки човек.

След присъединяването към Европейския съюз имаме една общонационална цел – да повишим чувствително жизнения стандарт и качеството на живот в условията на европейското членство.

За да постигнем тази цел, НДСВ извежда като най-важни приоритети на управлението:

• Висок и устойчив икономически растеж, ниски данъци, добра администрация, стабилни публични финанси и минимално регулиране на икономиката.

- Издигане на репутацията на страната и повишаване интереса на чуждестранните инвеститори чрез предоставяне на честно и ефикасно правосъдие, повече свобода за предприемачите, опростяване на данъчното администриране, допълнително намаляване на осигурителното бреме, премахване на ненужни регулаторни режими, отстраняване на бюрократични процедури и практики, създаващи условия за административен натиск и корупция.

- Гарантиране на финансова стабилност за преодоляване на рисковете от световната финансова криза. Продължаване на структурните икономически реформи за постигане на пълноправно членство в Европейския паричен съюз и запазване на валутния борд до влизането на България в Еврозоната.

- Възстановяване на доверието към българските институции чрез поемане на управленска отговорност пред ЕК и партньорите ни от ЕС. Активно използване на статута ни на членство в ЕС за партньорско сътрудничество и наблюдение с цел постигане на пълна прозрачност и най-високи международни стандарти за управление и контрол на парите на европейските данъкоплатци. Въвеждане на външен международен независим одит на всички управляващи органи по оперативните програми на ЕС и осигуряване на пълно съдействие на ОЛАФ и органите за наблюдение и контрол на ЕК за превенция и противодействие на нарушенията.

- Повишаване на управленския капацитет за постигане на целите на оперативните програми на ЕС и ефективно усвояване на средствата по тях чрез обучение и използване на прозрачна система за стимулиране на държавните служители.

- Постепенно, но последователно съкращаване на публичните разходи значително под 40% от БВП и провеждане на пазарно насочени реформи в сферите на образованието и науката, здравеопазването, отбраната и сигурността и социалната политика.

- Модернизацията на пенсионната система в отговор на променящите се потребности на икономиката, обществото и хората.

- Преструктуриране на разходната част на бюджета и увеличаване дела на продуктивните разходи, в това число на капиталовите инвестиции.

- Активни мерки в областта на експортната стратегия на България за постепенно, но устойчиво намаление на търговския дефицит на страната.

- Концесиониране на автомагистрали, летища, пристанища и други инфраструктурни обекти. Изграждане на цялостна система за външно видеонаблюдение на основната национална пътна мрежа за намаляване на пътнотранспортните произшествия и нарушения.

- Стимулиране на публично-частното партньорство в образованието, здравеопазването, социалните услуги, местната и националната инфраструктура; опазване на околната среда и културно-историческото наследство. Оттегляне на държавата от дейности, които могат да се осъществяват на пазарен принцип.

- Децентрализация в управлението на културата. Активно партньорство с местната власт, гражданските структури и предприемачите за налагане на европейски модели и практики в съхраняването и развитието на културното наследство.

- Създаване на дългосрочни програми за устойчиво развитие на туризма в партньорство с местната власт и неправителствените организации. Значително увеличаване на средствата за международна туристическа реклама, за да представяне България като привлекателна дестинация.

- Либерализация на енергийния сектор и стимулиране на конкурентна среда.

- Повишаване на енергийната независимост чрез диверсификация и оптимизация на енергийните източници.

- Стимулиране на внедряването на енергоспестяващи технологии и производство и повишаване на енергийната ефективност.

- Засилване на ролята на България като транзитен и разпределителен център на енергийните ресурси в региона.


• Подкрепа за младите хора и семейството, модерно образование и здравеопазване.

- Активна политика за подкрепа на семейството, на равните възможности на жените и мъжете. Създаване на условия за съвместяване на семейния и професионалния живот.

- Насърчаване на раждаемостта и създаване на икономически и социални стимули за подобряване на демографското положение.

- Жилищна политика за подобряване на качеството на живота на младите семейства.

- Развитие на достъпни обществени услуги за грижи за деца, за хора с увреждания и възрастни хора.

- Образователна политика, която да гарантира равен достъп до качествено образование за всички, както и приобщаване на всички групи в неравностойно положение. Качеството на образованието е функция от качеството на преподаването, на моделите на управление и финансиране на образователната система, както и на материалната база.

- Гарантиране на възможността за постоянна квалификация на преподавателите и обвързване на добрите резултати от учебната дейност с морални и материални стимули, които да повишат икономическия и социалния статус на педагогическите кадри от средното образование.

- По-тясно обвързване на образованието с изискванията на пазара на труда.

- Подобряване на положението на младите хора на пазара на труда и осигуряване на успешен преход между завършването на училище и включването в трудовия живот.

- Превръщане на висшите училища в основни центрове за научни изследвания и иновации, увеличаване на средствата за научно-развойна дейност във ВУЗ на конкурентен принцип и привличане на корпоративния сектор.

- Интеграцията на етническите общности и в частност на ромите е част от модерното българско общество. Хората от ромската общност да поемат активна и отговорна роля в обществото.

- Държавата да създава стимули за развитие на корпоративна социална отговорност.

- Развитие на Фонд за репродуктивно здраве за осигуряване на разходите за метода ин-витро за хора, за които това е единствен шанс да имат дете.

- Увеличаване на средствата за създадения по инициатива на НДСВ Фонд за лечение на болни деца в чужбина, за да бъдат спасявани тежко болни български деца.

- Насърчаване на профилактиката, ранната диагностика и подходящото лечение на хроничните заболявания чрез ефективни програми за скрийнинг.

- Създаване на съответна законодателна база заедно с пациентските организации, за гарантиране на правата на пациентите.


• Достъпно, бързо и справедливо правосъдие.

- Защита и гарантиране на основните права и свободи на гражданите.

- Иницииране на обществен дебат за преструктуриране на съдебната власт чрез промени в Конституцията.

- Провеждане на политики в областта на правосъдието и вътрешните работи с оглед спецификата на България като външна граница на Европейския съюз и стабилизиращ фактор на Балканите.

- Постигане на пълноправно членство в Шенгенското пространство по време на следващия управленски мандат.

- Прозрачно, кадрово, финансово и административно управление на органите на съдебната власт.

- Нулева толерантност към корупцията в държавното управление и съдебната система.

- Продължаване на изграждане на системата на публични регистри с цел максимална прозрачност при сключването на сделки.


•Граждански контрол върху МВР и службите за сигурност. Спазване на правата на гражданите – основа на националната сигурност.

- По-нататъшно реформиране на МВР и службите за сигурност, в съответствие със стандартите на ЕС и НАТО.

- Създаване и поддържане на надеждни механизми за парламентарен контрол върху бюджета, приоритетите и ефикасността в работата на МВР и службите за сигурност.


• Реформа в избирателната система.

Настояваме за реформа в избирателната система, основана на следните по-важни идеи:

- Провеждане на национален референдум, в който гражданите да се произнесат дали да бъде въведено задължителното гласуване, което ще обезсмисли търговията с гласове. Ако гражданите на България не одобрят задължителното гласуване, то да се въведат данъчни облекчения за тези, които упражняват своето право на глас и по този начин укрепват демокрацията и институциите.

- Засилване на мажоритарния елемент в избирателната система.


• Чиста жизнена среда и защита на българската природа.

- Повишаване на ролята на обществените обсъждания и прякото участие на гражданите при вземането на решения, свързани с териториалното устройство и защитените територии.

- Повишаване на екологичната култура и отговорност на младото поколение чрез национални информационни и образователни кампании за разделно събиране на отпадъците, пестеливо ползване на водите и опазване на биоразнообразието.

- Програми за здравословен и балансиран начин на живот в градовете с цел създаване на условия за намаляване на замърсяването на въздуха и вредните емисии.

- Инициативи за посрещане на предизвикателствата на глобалното изменение на климата и отражението върху средата за живот, водните ресурси и селското стопанство.


НДСВ има волята, компетентността и политическата отговорност да осъществи тази политика, от която се нуждае България днес.

Като центристка партия и занапред ще залагаме на умереността и търпеливото търсене на по-широко обществено съгласие по общонационалните въпроси. Убедени сме, че само такава прагматична и разумна политика носи на хората усещането за дългосрочна стабилност и баланс в обществените процеси. Ще бъдем катализатор на добри политики и опозиция на лошата инерция в управлението.

Днес, повече от всякога, трябва да докажем – на себе си и на партньорите си – че в България се живее по правила и ред. Правила и ред, които предоставят възможности на всички и изискват отговорност от всеки.

Приет от IV конгрес на НДСВ на 18 октомври 2008 г.ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ НАД МВР
И СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

РЕЗОЛЮЦИЯ
НА IV РЕДОВЕН КОНГРЕС НА НДСВ


Отчитайки необходимостта от по-нататъшно реформиране на МВР и службите за сигурност в съответствие с изискванията и стандартите на Европейския съюз и НАТО;

Подчертавайки, че спазването на правата и свободите на гражданите е неотменна част от гарантирането на националната сигурност;

Убедени, че в едно демократично общество трябва да има респект към правата на гражданите, както и да се формира и насърчава нетърпимост към намесата на бившите тоталитарни тайни служби в политическия и икономически живот на страната,

НИЕ, ДЕЛЕГАТИТЕ НА ІV РЕДОВЕН КОНГРЕС НА НДСВ, ЗАЯВЯВАМЕ:

1. НДСВ и занапред ще осъществява последователна политика, насочена към поставяне на МВР и службите за сигурност под системен граждански и парламентарен контрол.

2. НДСВ настоява за публичност на бюджета на МВР и службите за сигурност, на приоритетите в тяхната дейност и обоснована оценка за ефективно разходване на предоставените им бюджетни средства.

3. НДСВ и занапред ще подкрепя усилията на всички почтени професионалисти в сферата за сигурност, които работят за защита на реда, правата и спокойствието на гражданите и същевременно ще се противопоставя категорично на опитите за поставяне на МВР и службите за сигурност в зависимост от интересите на политико-икономически групировки или на структурите на организираната престъпност.

4. НДСВ, след широка дискусия с граждански и правозащитни организации и в съответствие с практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, ще предложи законодателни и управленски инициативи, които да гарантират по-пълно конституционното право на всеки гражданин на неприкосновеност на личния живот и тайна на кореспонденцията и другите съобщения, включително на интернет комуникациите.

18 октомври 2008 г.


НЕ НА ТЪРГОВИЯТА С ГЛАСОВЕ!
ЗА ВИСОКА ГРАЖДАНСКА И ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ В ИЗБИРАРАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС!


РЕЗОЛЮЦИЯ
НА IV РЕДОВЕН КОНГРЕС НА НДСВ


Отчитайки необходимостта от висока легитимност на изборните органи на властта в съответствие с изискванията и стандартите на Европейския съюз;

Подчертавайки, че въпросът за политическите, законодателните и административните гаранции за провеждането на свободни и честни парламентарни и европейски избори през 2009 г. трябва да бъде решен незабавно;

Убедени, че балансът между права и отговорности е най-голямото предизвикателство в едно модерно гражданското общество, че в съответствие с върховенството на закона трябва да се формира и насърчава гражданска култура на нетърпимост към манипулиране и опорочаване на избирателния процес,

НИЕ, ДЕЛЕГАТИТЕ НА ІV РЕДОВЕН КОНГРЕС НА НДСВ, ЗАЯВЯВАМЕ:

1.    НДСВ настоява за незабавно приемане на Закона за прякото участие на гражданите в управлението (Закон за референдумите) и организиране на национален референдум за въвеждането на задължително гласуване.

2.    НДСВ настоява за данъчни облекчения за тези граждани, които упражняват отговорно своето право на глас и по този начин укрепват правовата държава и легитимността на демократично избраните институции.

3.    НДСВ настоява за безкомпромисни и ефективни законодателни, административни и наказателни мерки срещу търговията с гласове и ще инициира политически и граждански кампании срещу опорочаването на избирателния процес.

4.    НДСВ ще положи усилия за възвръщане на доверието към политическите партии и мотивиране на гражданите да участват в предстоящите парламентарни и европейски избори. НДСВ настоява за законодателни мерки, които да осигурят напълно прозрачно и независимо от частни икономически интереси финансиране на предизборните кампании и ще предложи активно участие на избирателите в подреждането на партийните листи чрез преференциално гласуване с нисък праг на преференции.


18 октомври 2008 г.


БЮДЖЕТНА ДИСЦИПЛИНА И ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

РЕЗОЛЮЦИЯ
НА IV РЕДОВЕН КОНГРЕС НА НДСВНДСВ отчита, че финансовата стабилност на страната е не само цел, но и основно средство за постигане на по-качествен живот на всички граждани.

Ние сме убедени, че банковата система на страната е сигурна и надеждна и че България е сред европейските страни с най-високи темпове на растеж през последните няколко години.

В същото време сме убедени, че сериозните затруднения, които изпитват световните финансови пазари, могат да бъдат силно смекчени за България и да се избегнат негативните последици за икономиката и гражданите. Страната ни може да съхрани положителния си икономически растеж и стандарта на живота на гражданите, при условие че се предприемат активни мерки и се формират политики за устойчиво развитие на бизнеса и увеличение на доходите.

Убедени сме, и опитът от последните 11 години доказва, че консервативната бюджетна политика, финансовата дисциплина и ниските преки данъци, последователната политика за подобряване на бизнес средата, както и фиксираният курс на лева са силна защитна преграда срещу финансови неблагополучия.

Ние, делегатите на Четвъртия конгрес на НДСВ, заявяваме:

1.    НДСВ ще бъде гарант за финансовата стабилност на страната чрез запазване на политиките си за разумни публични финанси, стабилен валутен борд и стимулиране на икономическата активност. Ние няма да допуснем разхлабване на финансовата дисциплина до края на мандата. Ще настояваме планираният излишък в Бюджет 2009 г. да се увеличи на 3.5%.

2.    НДСВ ще изиска да се увеличат инвестициите в публичната инфраструктура в Бюджет 2009, което ще създаде по-добри условия за бизнеса, повече работни места и по-високи заплати. Ще настояваме за увеличение на размерите на експортното застраховане, за да се насърчи износът. Ще настояваме и за повече средства за туристическа реклама на България, за да нараснат приходите от този бранш.

3.    НДСВ приема, че в условията на демографска криза ще бъде разумно да се стимулират младите семейства, които осигуряват добри условия за отглеждане и възпитание на следващото поколение, включително чрез данъчни облекчения върху лихвите, които те плащат по ипотечни кредити за основното си семейно жилище.

4.    НДСВ последователно ще работи в посока на защита на потребителите от монополистите и налагането на необосновани законово и пазарно цени. Ще предложим законодателни промени за ограничаване на монополите, картелните споразумения и за ефективна защита на гражданите.

18 октомври 2008 г.


Сподели: facebook logo svejo logo
ALDE    European Parliament ELDR